Home

Vejledning nr. 4 til serviceloven

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres

Bolig — Socialstyrelsen - Viden til gav

(Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge og deres famili-er, herunder børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt udsatte børn, un-ge og familier Vejledningen afløser vejledning nr. 9441 af 24. juni 2014 om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven). Formål . Formålet med vejledningen er at give et overblik over og vejledning om en række af de tilbud om hjælp og støtte, der findes i serviceloven Desuden henvises til Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven (vejledning om forvaltningsloven) og vejledning nr. 9686 af 22. december 2004 om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. 3. Ud over nærværende afsnit indeholder denne vejledning følgende afsnit VEJ nr 52 af 01/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. september 2020 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-5531 Senere ændringer til forskriften VEJ nr 11 af 15/02/2011 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) 1

You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app (Vejledning nr. 1 til serviceloven) Indledning Denne vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven omhandler de gene-relle regler i serviceloven, som gælder for de målgrupper, der er fastsat i serviceloven mv. Vejledningen har virkning fra xx.2011 og afløser Vejledning nr. 93 af 5. december 2006 om for Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning 1. I denne vejledning om hjælp og støtte på det sociale område (vejledning nr. 2 til serviceloven) uddybes reglerne om en række af servicelovens tilbud til personer med behov for hjælp og støtte, f.eks. ældre

Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og

Reglerne for beregning af tilskud til hjælp efter §§ 95-96 findes i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, nr. 647 af 25. juni 2012. KL har udarbejdet en vejledning, der kan anvendes af kommunen som vejledning til visitation til ordningerne og beregning af tilskud vejledning nr. 6 til serviceloven om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Optagelse 150. Henvendelse til kommunen om optagelse i et særligt dagtilbud kan komme dels fra forældrene, dels fra de instanser, der i deres arbejde kommer i berøring med barnet, f.eks. sundhedsplejersker, kommunale dagtilbud. VEJ nr 10 af 15/02/2011 Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1 I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig støtte til voksne foretages følgende ændringer: 1. I afsnit V ophæves punkterne 70-84, og i stedet indsættes

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

 1. Serviceloven § 75 § 75 Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige afgørelser efter lovens §§ 51, 58 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1 og 3, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som af hensyn.
 2. isteriet gengiver i et svar til KL den 20. august 2009, at der ved aftaleindgåelsen skal tages udgangspunkt i almene overenskomstmæssige for-hold mv., der gælder på området, jf. også pkt. 81 i vejledning nr. 2 til serviceloven. Ved lovvedtagelsen blev det forudsat, at udgangspunktet er niveauet i al
 3. assistance (Vejledning nr. 10325 af 12. december 2017), og til Ankestyrelsens hjemmetrænet efter serviceloven § 32 a op til det 18. år og/eller forældrene kan have modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42 i mange år, op til at barnet fylder 18 år
 4. Vejledningen har virkning fra den 1. maj og afløser vejledning nr. 9042 af 24. januar 2018 om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
 5. alitet, 2) en revideret handleplan, jf

Vejledning om retssikkerhed og administration på det

4.2.1. Vejledning 1 til serviceloven om formål og andre generelle 2 Jf. kap. 3 i vejledning nr. 1 til serviceloven, jf. vejledning nr. 12 af 15. februar 2011. 5 1.2. Analysens opbygning De første afsnit i analysen vedrører retsgrundlaget og den administrative praksis og e Fra Vejledning nr. 2 til serviceloven (Socialministeriets vejledning nr. 94 af 5. december 2006): Afsnit IV Pårørende og værgemål Kapitel 8 Pårørende Inddragelse af pårørende 56. De pårørende har normalt et mere indgående kendskab til den ældre, der modtager hjælp, herunder kendskab til den ældres ønsker og holdninger

familier (vejledning nr

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For så vidt angår hjælpemidler til børn og dagtilbud til børn henvises til Social - og Indenrigsministeriets vejledning nr. 6 til serviceloven om hjælpemidler, biler, boligindretning mv Vesterbrogade 35A, 4. • 1620 København V • Tlf. 3378 33 00 • brd@brd.dk • www.brd.dk • EAN: 5798000985827 • CVR: 25966376 Social- og Indenrigsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København 24.11.2016 J.nr. 3.7.27/amc Høring over vejledning nr. 3 til serviceloven - Vejledning om særlig støtte til Eksterne henvisninger: Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3 Lov om frikommunenetværk § 14c, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8, stk. 2 Retssikkerhedsloven 175 afgørelser til serviceloven. 1.241 originale kommentarer fra forarbejderne til serviceloven Serviceloven § 109 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde stk. 5 Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt Stk. 7 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse.

LBK Nr 798 Af 07/08/2019 - Retsinformatio

Borgerstyret Personlig Assistance - K

(Vejledning nr. 4 til serviceloven) Botilbuddet kan være opført efter § 105 i Lov om almene boliger. Hvad er formålet med ydelsen? Tilbud om ophold i et midlertidigt botilbud, er beregnet til at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i e 6.1.2 Anden hjælp og støtte efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9 6.2 Vedligeholdelsestræning til børn og unge efter servicelovens § 44 6.3 Træning i bl.a. særlige dagtilbud og hjemmetræning af børn og unge efter servicelovens § 32 6.4 § 50 undersøgelse og handleplan til børn og unge efter serviceloven 7 Træning til voksne i. 9.2.2 Vejledning nr. 11 af 3. februar 2010 om kommunernes mellemvæ- ling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt i visse situationer reglerne om frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om en generel vejledning, der knytter sig til beregningen af omkostninger. For sær

Socialministeriets vejledning nr. 9441 af 24. juni 2014 (Vejledning nr. 2 til serviceloven) om hjælp og støtte efter serviceloven. Afgørelse, klage og ankemulighed: Klage over afgørelsen kan ske mundtligt eller skriftligt til Center for Psykiatri og Handicap i Bornholms Regionskommune Serviceloven § 107 vejledning Servicelov - socialjura . isteriets lov nr. 573 af 24/6 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/8 2018 med følgende ændringslove indarbejdet: lov nr. 1530 af 18/12 2018 (Mere kvalitet i plejefamilier) § 1 [LF 8 2018-19] - ikrafttræden 1/7 2019 og indarbejdet som kommende lovændrin Ved ortopædisk fodtøj kan der normalt bevilges nyt hver 18. måned, jævnfør vejledning til serviceloven kapitel 10, stk. 89. Ressourceforbrug Der kan være sager, som kan sagsbehandles straks, mens andre sager kræver et længere sagsbehandlingsforløb med indhentelse af mange oplysninger, før der kan træffes en afgørelse

familier (Vejledning nr

Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af ter-rorisme (hvidvaskloven) henvender sig til virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven (lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme med senere ændringer) Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 7.3 Træning i form af socialpædagogisk bistand og behandling m.v. til voksne efter serviceloven 7.4 Handleplaner til voksne mellem 18 og 65 år efter serviceloven Denne vejledning erstatter vejledning nr. 110 af 1 Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010‐3605 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. I denne vejledning beskrives reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance, BPA Til personer omfattet af lovens § 2, nr. 4 - dvs. revalidender - kan tilskud til hjælpemidler også gives som tilskud til personlig assistance. Om tilskud til undervisningsmateriale mv. følger det af lovens § 77, at det er en betingelse for tilskud til undervisningsmateriale mv., at udgiften er en nødvendig følge af et tilbud om opkvalificering og vejledning eller en nedsat fysisk eller.

serviceloven. Det er således kommunalbestyrelsens ansvar i henhold til serviceloven at koordinere sammenfald mellem de to regelsæt. Bistanden efter serviceloven uddybes yderligere i vejledning nr. 93 af 5. december 2006 om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven (vejledning nr. 1 til serviceloven) Destin VacationVejledning Nr. 7 Til Serviceloven. Stockfotos & Motiver. Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder. Serviceloven. Kan mit barn tvinges til en samtale med en kommunal Love og regler - LOBPA. SOU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 58: Udkast til. Vejledning nr. 14 af 15/02/2011 1.3 Lokale politiske mål pligten til at handle og betale i henhold til Serviceloven, påhviler Varde Kommune, hvis borgeren har haft et ophold af en vis varighed i Varde Kommune forud for opholdet på boformen, 4.4 Krav til opfølgnin Retten til ydelser efter serviceloven Denne vejledning erstatter vejledning nr. 10131 af 11. december 2006 om træning i kommuner og regioner. Kommunerne har myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning 4 Lov nr. 563 af 09/06/2006 om sygedagpenge,.

5 til serviceloven) Vejledning om ændring af vejledning om

Denne formulering understreger imidlertid alene, at alle afgørelser m.v., der træffes af kommunen, er en del af kommunalbestyrelsens ansvar, uanset om den konkrete opgave varetages af et udvalg eller forvaltningen., jf. punkt 4.1.1.2. og 4.1.7. i Økonomi og Indenrigsministeriets (ØIM) vejledning nr. 192 af 28. juni 2001 og regeludstedelse i forhold til kommunerne Støtte efter serviceloven til børn og unge - Klientbestand/-tilgang Vejledning 2011 . 2 1. Generelt om indberetningen Paragraffer der indberettes stk. 3, nr. 4 Tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Officiel titel Høring over Udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Beskrivelse I det vedlagte udkast til vejledning er der indarbejdet en række. lovændringer og den.

Afsnit 4 om generel information til offentligheden er også opdateret med ny praksis til illustration af mangelfuld vejledning . Søgning efter ny praksis mv. med henblik på eventuel opdatering er senest foretaget 4. september 2020 Vejledning om ansøgning til økonomisk støtte til efterskoleophold Familieafdelingen kan efter en konkret vurdering yde hjælp til dækning af jeres udgifter ved jeres barns ophold på efterskole efter lov om social service § 52 a, stk. 1, nr. Vejledning om landstingsforordningen om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. December 1995. Handicapområdet. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 4. november 2019 om botilbud til personer med handicap Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) 4), autorisationsloven . 3), serviceloven . 7) henvises der i øvrigt til Sund-hedsstyrelsens vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere 1. Lov om Social Service § 85 - Lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019. 2. Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. 3. Vejledning nr. 10284 af 11. december 2017 om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven. 4

Serviceloven § 75 - Danske Lov

Vejledning om sygedagpenge retsinformation. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1522 af 18. december 2018, § 7 i lov nr. 1526 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr. 1710 af 27. december 2018 Denne vejledning erstatter Ankestyrelsens vejledning nr. 185. <p>Høringen vedrører udkast til ændring af vejledning nr. 9441 af 24. juni 2014 om hjælp og støtte efter serviceloven (vejledning 2 til serviceloven), som følge af:- Lov nr. 1524 af 27. december 2014 om lov om ændring af lov om social service om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v., samt- bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp.

Under Lovgivning finder du nu Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) og Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Udgivet: 16-01-2009. Seneste nyheder. Overskrift: 3 gode råd til dit indlæg på Forum Ændringsvejledningen vedrører reglerne om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 og bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter serviceloven. Læs Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven en konkret vurdering af, om hensynet til barnet eller den unge i afgørende grad taler imod, at barnet eller den unge høres eller inddrages (Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Socialministeriet 2011, pkt. 258). Ifølge § 167 stk. 1, nr. 6 er barnet klageberettiget fra det fyldte 12. år. Høring af forældr nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1576 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (vejledning nr. 8 til serviceloven) i høring. I forhold til den gældende vejledning om magtanvendelse m.v. og de dertilhørende ændringsvejledninger udgør.

Vejledning nr. 2 til serviceloven, kapitel 6. 4 Jf. Vejledning nr. 2 til serviceloven, kapitel 6. Kvalitetsstandard for træning SEL § 86 i Sorø Kommune Politisk godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 8-1-2018 7 Endvidere omfatter træningen de færdigheder, som borgeren har brug for i sin Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Aktivitetsprægede tilbud efter § 79 Målgruppe 14. Kommunalbestyrelsen har med bestemmelsen hjemmel til at kunne iværksætte eller yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er kommunalbestyrelsen, der ‐ afhængigt a

Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen. [] * * * Serviceloven på Retsinformation. * * * Historik Serviceloven - LBK nr. 102 af 29. januar 2018 afløst af nugældende lov. Serviceloven - LBK nr. 988 af 17. august 2017 afløst af LBK nr. 102 af 29. januar 201 J. NR. 540.10/31772/MPED 4. MAJ 2015 . HØRIN G O VE R VE JLE DNI NG N R. 5 OG 6 T I L SE RVI C E LO VE N . Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ved brev af 7. april 2015 anmodet om eventuelle bemærkninger til vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven

Reglerne i § 9 i retssikkerhedsloven om handlekommune gælder derfor ikke for de forebyggende hjemmebesøg. 7 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Vejledning nr. 6 til serviceloven Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer, m.v. Vejledning nr. 7 til serviceloven Høring om ændring af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Selveje Danmark arbejder for mangfoldighed, kvalitet og borgerens mulighed for selv at have indflydelse på sit liv. Selveje Danmark finder derfor de nye regler omkring praktisk bistand og hjæl Denne vejledning erstatter kapitel 11 i Socialministeriets vejledning nr. 52 af 5. marts 1998 om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 om social service samt ny bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99 ligger til grund for denne vejledning LOV nr 369 af 01/05/2006 § 4 LOV nr 371 af 01/05/2006 § 1 LOV nr 434 af 08/05/2006 § 10 Serviceloven (gælder efter kommunalreformen) - Lov om social service En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Afsnit III Brugerinddragels

Video: Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område (Regler om anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, behandling af klager, praksiskoordinering, handicapråd, Det Centrale Handicapråd, statistik m.v.) Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3/10 2006. AFSNIT III - REGLERNE I RETSSIKKERHEDSLOVEN OM OPLYSNING AF SOCIALE SAGER. Denne vejledning skal ses som et supplement til kapitel 4 i Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier. 2 6 VELEDNING OM UNDERRETNINGSPLIGTEN TIL ANSATTE PÅ FRI OG PRIVATSKOLER, EFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLE Vist 84 gange. Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder - VEJ nr. 10324 af 14. december 2017 - uddyber bestemmelserne om hjælpemidler og forbrugsgoder i §§ 112-113 b i lov om social service (serviceloven).. Økonomiske forhold 2. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af borgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag Døgnplejere kan få godtgørelse til at dække udgifter til kost og logi for plejebørnene, hvis det formidlede døgnophold er omfattet af § 66 a, stk. 1 og § 66 b, stk. 1, i serviceloven. Denne godtgørelse er skattefri, hvis den ikke overstiger satserne for godtgørelser, der er fastsat i servicelovens § 55, stk. 4. Se LL § 9, stk. 6 • Forslag til Lov om sygedagpenge (2005/1 LSF 154) • Vejledning nr. 9490 af 2018 om beregning af sygedagpenge, udgivet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. • Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 om særlig støtte til børn og unge og deres facilitete

Ve jlednin gen erstatter Miljøstyrelsens vejledning fra 1999 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningsvejledning nr. 9735 af 14. juli 2016 om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen. Læs publikatio Plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet giver dig mulighed for, at du kan passe en slægtning eller en nær ven. Du kan søge din kommune om plejeorlov i to situationer: Når slægtningen eller vennen har et handicap eller en alvorlig sygdom og har brug for at blive passet i en periode på normalt op til seks måneder Vejledning til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn 10 Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 1 § 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn, der er socialt udsatte eller har særlige behov

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier børneforsorg ; børn ; unge ; døgnanbringelse ; anbringelse uden for hjemmet ; social service ; serviceloven ; lovgivning Beskrivelse Inspiration Anmeldelse Her kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven §86, stk.1 Lovgrundlag § 86, Vejledning og introduktion til, Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til pa Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, nr. 9534 af 3. juni 2016 kap. 4. UU Danmark vejledende målgruppevurdering til STU: Målgruppevurderingen til STU skal dokumentere, at eleven / den unge ikke vil kunne påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse, EGU eller KUU og skal som minimum indeholde følgende

Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til Vejledningen afløser vejledning nr. 72 af 10. august 2010 om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere. Redaktionen er afsluttet den 1. juli 2016. (serviceloven) Praktiserende lægers mulighed for at henvise til genoptræning og vedligeholdende træning. 08.03.2017. Vejledning omkring henvisning til genoptræning og vedligeholdende træning. I boksen nederst på siden findes vejledning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Indenrigs- og Socialministeriet om træning i kommuner og regioner Underretningspligten er nærmere beskrevet i kapitel 3 i vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven). Det fremgår bl.a. heraf, at underretningspligten for fagpersoner efter servicelovens § 153 , indtræder, når den pågældende får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for.

 • Shuaib khan ltf billede.
 • Folketall nord trøndelag.
 • Studio 5 arendal.
 • Liebharts detmold jobs.
 • Olaf thommessen hannah thommessen.
 • Bestes vegetarisches restaurant.
 • Chevrolet silverado diesel.
 • Julekalender til kjæresten han.
 • Oncorhynchus species.
 • U21 landslaget.
 • Chalmers.
 • Wassertemperatur kanaren jahr.
 • Varicella vaksine norge.
 • Kjemisk energi fotosyntese.
 • Blue star paraiso de alcúdia.
 • Make music free online.
 • Hund korsbånd revet over.
 • Apple app program.
 • Skapdører kjøkken ikea.
 • Tripletex nettbutikk.
 • Russian blue fäller.
 • Honning på åpne sår.
 • Kjendiser fra california.
 • Lietorvet skien åpningstider.
 • Planleggingsbok barnehagelærer.
 • Taushetsplikt i stiftelser.
 • Biltema bilstereo.
 • Wandverkleidung holz skandinavisch.
 • Begagnade mclouis husbilar.
 • Hva er gneis største frykt.
 • Kriegsmarine schiffe.
 • Ferienwohnung dortmund privat.
 • Braunhirse gemahlen rezepte.
 • Red velvet cupcakes.
 • Brudd på aksjonæravtale.
 • Freenet kundenservice chat.
 • Laseroperasjon øye bergen.
 • Syfilis behandling kvikksølv.
 • Norwegian broker leiegaranti.
 • Bokstavfest k.
 • Alberto contador.