Home

Cwd nordfjella

For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder i og rundt Nordfjella. Det e I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt skrantesyke eller Chronic Wasting Disease - CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa Skrantesjuke eller Chronic Wasting Disease - CWD I mars 2016 ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Skrantesjuke, er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet. Smitt Status for lokale CWD-arbeidet i Nordfjella kommunane . Arbeidet med skrantesjuke har fleire og ulike innfallsvinklar. Det er ein politiske delen som ordførarane må ta seg av. Offentlentleg forvaltning har ei viktig rolle i mange samanhengar CWD ble i 2016 påvist på villrein (Rangifer tarandus tarandus) og elg (Alces alces) i Norge. Påvisingen av CWD på en villrein i Nordfjella er den første påvisingen av naturlig sjukdom på rein i verden. De tre norske tilfellene på henholdsvis villrein og elg, er de første påvisingene av denne sykdommen hos hjortedyr i Europa

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella

 1. In Norway, CWD similar to the North American type has been detected in 18 wild reindeer in the Nordfjella mountains. In addition, a distinct type of CWD has been found in three moose and one deer through an extensive sampling program around the country. These four cases differ from the Nordfjella cases
 2. Ja, det kan du. Husk på at det stilles ekstra krav for jegere i Nordfjella. Her finner du en oversikt over hva som gjelder der: CWD-soneforskrift. Etter påvisingen på Hardangervidda er det viktig at også jegerne her bidrar for å hindre smittespredning. Det vil si at jeger skal
 3. Forskrift om soner ved påvisning av CWD. Enhver som har aktiv slikkesteinplass i Nordfjella-sonen eller som innen de fem siste årene har hatt slikkestein stående i Nordfjella-sonen må rapportere inn GPS-koordinater eller informasjon om beliggenhet for disse slikkesteinplassene til Mattilsynet. 0
 4. Nordfjella er avgrenset av RV. 52 i nord og vassdraget som følger Bergensbanen i sør. RV. 50 (Aurland-Hol), som går gjennom området, skaper en sterk trekkbarriere som deler området i en nordlig og en sørlig delstamme. NATURGRUNNLAGET. Nordfjella har en variert og opprevet topografi, med stort innslag av høyalpint fjellandskap

Skrantesjuke (eller skrantesyke - cwd) og hjortevil

Systemet med CWD-analyser og prøvetaking er nytt, og vi ser at flere har utfordringer med å finne fram. Løsningen vil bli kontinuerlig forbedret framover, det gjelder for både fallvilt og jakt. For å kunne søke opp svar på en prøve fra jakt eller fallvilt må kommunen ha opprettet en helseprøve for dyret i Hjorteviltregisteret Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er ein prionsjukdom som i fleire tiår har vore kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 blei denne alvorlige dyresjukdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Noreg, og i 2017 blei den og påvist hjå hjort Skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er en smittsom, dødelig prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu Endr. i CWD-soneforskrift. § 5 tredje ledd nytt fjerde punktum skal lyde: Det er også forbudt å innhente levende hjortedyr fra sonen til et anlegg for hjortedyr i fangenskap i Nordfjella-sonen

Landbruks- og matdepartementet har i brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet under nokre føresetnader gitt tilslutning til Mattilsynet si anbefaling om å ta ut heile villreinflokken i Nordfjella sone 1 for å nedkjempe skrantesjuke (CWD) Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.. Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker

Fakta om skrantesjuke - Hjorteviltportale

Status for Nordfjella - CWD

CWD (Chronic Waste Disease), også kalt skrantesjuke, Senvinteren 2016 ble det påvist skrantesjuke på ei villreinsimle i Nordfjella. I 2017/2018 ble det gjennomført en statlig jakt for å utrydde villreinstammen i Nordfjella, for å forhindre spredning av skrantesjuke fra området. Det er overraskende at smitten påvises nå,. Det er påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er første gang den klassiske, og smittsomme, varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella

Informasjonsskriv 1. april - Status for lokale CWD-arbeidet i Nordfjella kommunane (PDF) Resultat av jakt på elg og hjort 2019 I mai 2019 la NINA fram ein rapport om bestandsreduksjon av elg og hjort i kartleggingsområde rundt Nordfjella. (15 kommunar). Der var det lagt fram forslag til korleis ein skulle nå måla om e 4. september hadde programutvalet for å nedkjempe skrantesjuke i Nordfjella sitt fyrste møte. Utvalet skal utforme eit heilskapleg program for brakkleggingsperioden og reetablering av villrein i Nordfjella. Målsettinga er at vi om nokre år skal få tilb..

Spørsmål og svar om skrantesjuke (CWD) - Hjorteviltportale

 1. Regjeringa gjer framlegg om å løyve 26 millionar kroner ekstra over budsjetta til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for tiltak mot skrantesjuke/CWD i Nordfjella villreinområde
 2. I Nordfjella ble det i april og mai 2016 påvist skrantesyke (chronic wasting disease, eller CWD) hos to villrein. CWD er en prionsykdom som skyldes at et naturlig forekommende prion (et protein) har forandret sin tredimensjonale form. Disse «syke» prionene lar seg ikke lett bryte ned, hverken i kroppen eller det ytre miljø, og kan derfor ligge i omgivelsene i flere år
 3. For fire år sidan vart skrantesjuke påvist hjå villreinstamma i Nordfjella. Skrantesjuke er ein prionsjukdom som råkar hjortedyr, kjend frå Nord-Amerika som CWD. Der spreier sjukdommen seg sakte, men sikkert. Nordfjella er eit fjellområde mellom Hallingdal og Sogn. Heile stamma i nordlege delen av Nordfjella (Sone 1) vart skoten vinteren.
 4. Forskrift om avlivning av villrein, Nordfjella sone 1 Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. september 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd jf. § 23 annet ledd og forskrift 12. juni 2017 nr. 734 om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone) § 7, jf. forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av.

CWD in Finland is different from the Nordfjella CWD typ

 1. Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella i 2016. I etterkant har man påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke i Nordfjella sone 1, der bestanden er sanert
 2. Når vi sier at de seks som er der følger forventningen, så vil det si at det er ca. én prosent av dyrene som går i Nordfjella som man antar kan være syke eller bære smittestoff, sier Våge.
 3. E n ny rein i Nordfjella er påvist med smitte fra den dødelige prionykdommen CWD/ skrantesjuke. Reinsdyret var i godt hold og viste ingen tegn på sykdommen da den ble felt 26. august. - Vi hadde lagt til grunn at det var risiko for en del funn i Nordfjella, så vi er ikke overraska over det nye funnet
 4. Skrantesjuke (CWD) er en alvorlig og smittsom sykdom hos hjortedyr. Den ble oppdaget i sone 1 i Nordfjella villreinområde i 2016, og hele bestanden der ble fjernet. Siden skrantesjuke sprer seg langsomt i en bestand, er det vanskelig å oppdage sykdommen i en tidlig fase. Les forskriften he
 5. Villreinen i Nordfjella lever farlig, ikke bare på grunn av det tøffe landskapet den lever i, ikke bare på grunn av rovdyr og jegere, men også på grunn av en smittsom sjukdom som kan gjøre at hele stammen nord for fylkesvei 50 blir rammet eller endog utslettet, nemlig CWD eller skrantesjuke
Tips for behandling av viltkjøtt - Hjorteviltportalen

Informasjon til jegere om skrantesjuke (CWD) Mattilsyne

Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting

 1. Sju av prøvene som ble analysert i 2018 var positive. Seks villrein fra Nordfjella sone 1 fikk påvist klassisk CWD, mens ei 15 år gammel elgku fra Flesberg kommune i Buskerud testet positivt for atypisk CWD. Den sistnevnte varianten antas å ikke være smittsom. Dette går fram av rapporten Skrantesjuke - Statusrapport for 2018
 2. Under nedskytinga i Nordfjella (2017-2018) hadde man svært god håndtering av slakt og slakteavfall fra CWD-infiserte dyr, noe som er helt kritisk. Etter dette foreligger det tross alt 600-700 negative prøver fra Rondane, påpeker Mysterud
 3. CWD: Det er påvist smittsom skrantesjuke på villrein i Nordfjella. Villreinstammen i sone 1 er avliva og fjerna, skriver Mattilsynet. Her fra fellingen i 2017

Nordfjella». av Samlet ramme for tilskudd til ekstraordinære behov for tiltak for beitenæringen som påvirkes bekjempelsen av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella er på 3 mill. kr i 2018. Med bakgrunn i at beitenæringen har hatt store utgifter til oppsetting av grinder rundt salteplasser allerede i 2017 (jf CWD prøvetaking i Nordfjella sone 2 Med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 tredje ledd jf. første ledd bokstav c, fatter direktoratet vedtak om uttak av 55 villreinbukker fra stamma som hører til Nordfjella sone 2 Og forskriftsmengden stopper ikke der. Lund varsler ei CWD-forskrift for hele landet, en egen soneforskrift for Nordfjella og tiltak og regler for fôring, saltslikkesteiner i utmark og for husdyr. Han varsler bygging av milevis med sperregjerder og transport av dyr, tidligere jaktstart på elg og helikopterbistand for å få ut felte dyr CWD ble påvist i Norge i 2016, på fire villrein og to elg. Disse norske tilfellene er de første påvisningene av CWD utenfor Nord Amerika og Korea. Påvisingen av CWD på en villrein i Nordfjella er den første påvisinga av naturlig sykdom på rein i verden. (Foto: Veterinærinstituttet Villreinstammen i Nordfjella skytes for å få bukt med skrantesyke. Landbruksdepartementet ber Mattilsynet forberede uttak av hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av den.

Et uhyggelig scenario utspiller seg i Nordfjella, der mannskap med snøscootere og helikopter er satt inn i en ny nedskyting av villrein. 55 voksne bukker i sone 2 må late livet i vår for å sikre flere CWD-prøver. I dag er det 64 prosent sannsynlighet for at flokken er smittefri, men målet er 90 prosent friskmelding i løpet av 2019 Skrantesyke eller skrantesjuke eller CWD (fra engelsk chronic wasting disease) er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes Det er en annen variant av sykdommen enn hos reinsdyra i Nordfjella, det er den samme varianten som ble påvist hos de to elgene i Selbu i 2016. Den samme varianten er også påvist. I NORDFJELLA CHRONIC WASTING DISEASE (CWD) IN NORDFJELLA/ AUSZEHRKRANKHEIT (CWD) IM NORDFJELLA Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder. Cervids in the Nordfjella area may be infected with chronic wasting disease (CWD) Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en hjernesykdom som rammer hjortevilt. Inntil 2016, da sykdommen ble påvist i Nordfjella, var den bare kjent fra Nord-Amerika (men spredt til Korea med importerte dyr). I Nord-Amerika ble sykdommen først beskrevet i Colorado på slutten av sekstitallet

Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes. Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av. Chronic wasting disease (CWD), sometimes commonly referred to as zombie deer disease is a transmissible spongiform encephalopathy (TSE) affecting deer.TSEs are a family of diseases thought to be caused by misfolded proteins called prions and includes similar diseases such as BSE (mad cow disease) in cattle, Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans and scrapie in sheep • To ulike typer CWD • De første påviste tilfeller av CWD hos hjortedyr i Europa (Pos elg i Sverige og Finland påvist senere!) • Det er uvisst hvor utbredt sjukdommen er og hvordanden har kommet til Norge • Pr nå 24 positive prøver:19 på villrein i Nordfjella , 3 elg i Trøndelag, 1 hjort i M&R og 1 elg i Flesber Politisk beslutning 8/5 - villrein Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde Nyhet | Dato: 08.05.2017 Landbruks- og matdepartementet har i brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet under nokre føresetnader gitt tilslutning til Mattilsynet si anbefaling om å ta ut heile villreinflokken i Nordfjella sone 1 for å nedkjempe skrantesjuke (CWD)

Nordfjella — Villrein

 1. Landbruksdepartementet ber Mattilsynet forberede uttak av hele villreinstammen i Nordfjella på for å hindre spredning av den dødelige skrantesyken
 2. Denne kommer i tillegg til CWD-forskriften (Forskrift om midlertidig tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Desease) som kom i juli 2016 etter at det ble påvist CWD hos 1 rein i Nordfjella og 2 elger i Selbu. CWD-forskriften var midlertidig og gjaldt i utgangspunktet ut 2016 i påvente av en ny og permanent forskrift
 3. E n ny rein i Nordfjella er påvist med smitte fra den dødelige prionykdommen CWD/ skrantesjuke. Reinsbukken i Lærdal var i godt hold og viste ingen tegn på sykdommen da den ble felt 26. august. - Vi hadde lagt til grunn at det var risiko for en del funn i Nordfjella, så vi er ikke overraska over det nye funnet
 4. Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017. NINA Rapport 1522 / Veterinærinstituttet Rapport 13, 2018. 70 s. Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) ble oppdaget hos villrein (Rangifer tarandus) og elg (Alces alces) våren 2016, og hos hjort (Cervus elaphus) i 2017. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Norge og Europa
 5. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport 1813. Norsk institutt for naturforskning. Våren 2016 ble det oppdaget skrantesyke (CWD) hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde sone 1, og som del av bekjempelsen av sykdommen ble hele delbestanden utryddet i 2017 og 2018
 6. Sentralt i området ligger Nordfjella villreinområde, som deles i en nordlig Sone 1 og en sørlig Sone 2. I Sone 1 ble villreinen utryddet for å bekjempe skrantesyke. Det finnes sannsynligvis smitte i områdene som ble brukt av villreinstanden som er utryddet i Sone 1

teste dette dyret for CWD. Obduksjonen avdekket funn forenlig med akutt muskeldegenerasjon og - nekrose («Capture myopathy») og ga ingen indikasjon på den overraskende nyheten som skulle avsløres. Detblederforhektisk aktivitet på laboratoriet da hjerneprøven fra villreinsimla fra Nordfjella kom u Klassisk CWD er fortsatt kun funnet hos villrein fra sone 1 i Nordfjella villreinområde 2016-2018. Prøvetakingen i 2019 omfattet som i 2018 og tidligere, både hjerneprøve og lymfeknuter (primært svelglymfeknuter) Reinsbukken fra Nordfjella som hadde CWD-smitte. Foto: Veterinærinstituttet/ Mari M. Press. Ingen av elgene i høstens testing har fått påvist skrantesjuke. Foto: Istock/ Cuphoto. Høstens jeger-manngard etter skrantesjuke har gått bedre enn frykta, både når det gjelder logistikk og funn: Rundt 6000 dyr er testa, med kun to funn hos villrein Status for lokalt CWD arbeid i Nordfjella kommunane 2 kvartal 2020 Siste kvartal har CWD arbeidet som alt anna vore råka av Covid-19. Mykje av det som var planlagt har vorte avlyst eller utsett. Nokre møter har vorte avheldne digitalt, noko som har fungert greitt. Arbeidet ber preg av at ein no er midt i brakkleggingsperioden. Det er mest.

* Skrantesyke, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. * Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er dødelig. -I Nordfjella var det «fjøsveterinærene» som fikk viljen sin Skrantesjuke hos hjortevilt, eller Chronic Wasting Disease (CWD), vil mest sannsynlig bli introdusert til EU-land, mener EFSA - den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Spredningen vil skje gjennom forflytning av levende hjortevilt (reinsdyr og elg) mellom Norge, Sverige og Finland, skriver EFSA i en rapport som kom i 2017 CWD rammer fortrinnsvis hjortedyr og dette er første gang CWD er påvist i Europa, og første tilfellet av smitte hos rein på verdensbasis. Sykdommen hører til gruppen prionsykdommer, som blant annet omfatter skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Denne dødelige sykdommen som normalt rammer hjortevilt, er tidligere kjent fra Nord-Amerika

Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt

Skrantesjuke (CWD) — Villrein

Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease) Av totalrammen for ordningen med tilskudd til tiltak i beiteområder i 2020, er fem millioner kroner øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringa som følge av tiltak mot skrantesjuke på rein i Nordfjella All villrein i Nordfjella må utryddes. Avgjørelsen kom etter at det i mars 2016 ble påvist skrantesjuke ­- eller Chronic Wasting Disease (CWD) - hos ei villreinsimle i Nordfjella. Det var det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Det er ikke rart det blir krisestemning Experimentally, CWD is transmissible to a range of cervids [7, 8]. In addition, a large spectrum of mammals are shown to be susceptible to CWD by intracerebral inoculation, like sheep, goats, cattle, cats, some rodents species (reviewed in ) and a series of transgenic mice carrying the PrP gene of different species Mattilsynet har bekreftet funn av smittsom skrantesjuke (CWD) på en villrein skutt under jakt på Hardangervidda. Dette er første gang denne varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella. Miljødirektoratet er nå i tett dialog med Mattilsynet om videre håndtering av situasjonen

Spørsmål og svar om CWD - vetinst

Nordfjella, kva no - villrein og reetablering? Ordførarane i Nordfjellarådet og leiar i Nordfjellarådet har i lang tid vore bekymra for situasjonen rundt villrein i landet vårt. Denne uroa har auka kraftig etter at det er funne smittsam skrantesjuke (CWD) også utanfor sone 1 i Nordfjella. Kva skjer no ; Unknown exception SKRANTESJUKE. Karen B. Helle skriver (5. mars) for andre gang om skrantesjuke (Chronic Wasting Desease - CWD) i Klassekampen. Igjen sprer hun informasjon som gir et galt inntrykk av håndteringen av smitten blant villreinen i Nordfjella. Helle gir inntrykk av at CWD ikke er smittsomt. Faktum er at all kunnskap og erfaring viser at vi har å gjøre med noe som overføres fra individ til individ Tiltak mot CWD i Nordfjella villreinområde, sone 1 . Vi viser til Mattilsynets brev av 20.4.2017 der det konkluderes med at det er viktig ; For dei som overvåkar grensa mellom sone 1 og sone 2 i Nordfjella byr dette på ekstra film, bilder, kart, data, naturveiledning, forvaltning, forskning Gjør deg klar for all slags vær ☀️ ☔ Fakta om skrantesyke og nedslaktingen av rein i Nordfjella. Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i nordfjella

Uttak av hele villreinstammen i Nordfjella støttes av Veterinærinstituttet. Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak, står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet Sju av prøvene som ble analysert i 2018 var positive. Seks villrein fra Nordfjella sone 1 fikk påvist klassisk CWD, mens ei 15 år gammel elgku fra Flesberg kommune i Buskerud testet positivt for atypisk CWD. Den sistnevnte varianten antas å ikke være smittsom - I Nordfjella sone 1 er vi inne i en brakkleggingsfase der det tidligere var påvist smittsom skrantesyke (chronic wasting disease, CWD), sier veterinær André Høva, som til daglig jobber for Mattilsynet Skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig for dyret. Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging, og både jegere og kommuner deltar i dette CWD-soneforskrift (FOR-2017-06-12-734) Nordfjella-sonen omfatter kommunene Lærdal, Aurland , Hemsedal og deler av kommunene Eidfjord,Hol, Ål og Ulvik Forskriften medfører konsekvenser for landbruket i berørte kommuner: •Forbud mot fór i utmark tilgjengelig for hjortevilt •Forbud mot slikkesteiner tilgjengelig for hjortedy

Video: CWD-prøver i Hjorteviltregisteret - Hjorteviltportale

Skrantesjuke - Chronic Wasting Diseas

-Vi registrerer at karantenebestemmelsene for sau som har vært på beite i Nordfjella ikke ble med i den endelige forskriften. Dette er en svakhet i forhold til forslaget, men vi håper det blir opprettet overvåking av CWD i de kommuner disse sauebesetningene kommer fra, sier Svendsen CWD positive dyr i Norge (per 17.03.2017) Art Lokalitet Død - dato Dato diagnose offentlig Kjønn Alder Merknad alder Villrein Nordfjella Døde 15.mars 4. april Simle 3-4 år Vurdert tannsett/slitasj Alvorlighetsaspektet rundt cwd og målet om raskest mulig repopulering av Nordfjella sone 1 synes å trumfe alle andre alternativer. Negative forhold ved fjerning av storbukk/eldre bukk En kraftig reduksjon av andel storbukk til kun noen % av bestanden vil kunne ha negative konsekvenser Jeg tror ikke Brussel er videre imponert eller fornøyd med regjeringens oppfølging når det gjelder saueholdet i Sone 1 i Nordfjella, sier Punsvik til Jakt & Fiske. Tor Punsvik mener regjeringen har parkert miljøforvaltningen på tribunen i debatten om sau som potensiell smittespreder av CWD fra Nordfjella. Foto: Priva CWD og hjorteviltforvaltninga Førde 17. mars 2017. Hva vet vi om skrantesjuke i Norge? Mars 2016: skrantesjuke påvises på villrein Nordfjella Vi MÅ lære mer om sone 2 i Nordfjella- føre var er å anta at sjukdommen IKKE finnes på Hardangervidda inntil det motsatte er bevist. Merking og prøvetaking. Nordfjella

Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestandNorsk versjon av rapport om skrantesjuke - HjorteviltportalenKan silofôring av elg redusere beiteskader

Skrantesjuke (CWD) - NINA naturforsknin

En drøy uke etter at den statlige fellingen av villrein i Nordfjella startet, er det funnet et nytt tilfelle av skrantesjuke. Dette er det åttende tilfellet av den dødelige hjortedyresykdommen i området siden kartleggingen startet i 2016 Endrar ikkje Nordfjella-strategien. Sjølv om CWD no er påvist også hos hjort, så påverkar ikkje det strategien ein har lagt for å skyte ned heile villreinbestanden på 2200 dyr i Nordfjella. Det stadfestar seniorforskar i Norsk Institutt for Naturforsking, Bjørnar Ytrehus

Elgen - skogens konge - Hjorteviltportalen

MeningerEt uhyggelig scenario utspiller seg i Nordfjella, der mannskap med snøscootere og helikopter er satt inn i en ny nedskyting av villrein. 55 voksne bukker i sone 2 må late livet i vår for å sikre flere CWD-prøver.I dag er det 64 prosent sannsynlighet for at flokken er smittefri, men målet er 90 prosent friskmelding i løpet av 2019. Blir det funnet dyr med CWD betyr det slutten. Et uhyggelig scenario utspiller seg i Nordfjella, der mannskap med snøscootere og helikopter er satt inn i en ny nedskyting av villrein. 55 voksne bukker i sone 2 måtte late livet i vår for å sikre flere CWD-prøver. I dag er det 64 prosent sannsynlighet for at flokken er smittefri, men målet er 90 prosent friskmelding i løpet av 2019 Denne hausten og vinteren vart meir enn 2000 villrein i Nordfjella skotne og drepne, på grunn av den dødelege dyresjukdommen skrantesjuke (CWD). Vi følger lokale jegarar under den siste villreinjakta på mange år - og statlege jegarar som har fått den krevande jobben med å utrydde ein heil villreinstamme

 • Geithams bilder.
 • Türkei eu beitritt 2017.
 • Spotter i tak kjøkken.
 • Nautic bergen.
 • Hytter leira.
 • Limpopo province.
 • Periodeplan definisjon.
 • Bohus spisesofa.
 • Firefox download mac.
 • Martinus gunnarsen height.
 • Metallkugeln deko.
 • China house heimdal meny.
 • Kollensvevet tandem.
 • Entrecote i ovn hvor lenge.
 • Elbe labe ticket db.
 • Außenalster hamburg.
 • Bad aibling silvester.
 • Ordklass synonym.
 • Helstekt ytrefilet av svin uten steketermometer.
 • Kunci gitar geisha takkan pernah ada.
 • Singletrails hessen.
 • Hunde kalender.
 • Mayn logo.
 • Hvordan fungerer plex.
 • Wohnungen mieten dillingen donau augsburger allgemeine.
 • Entrecote i ovn hvor lenge.
 • Skyteklubb oslo.
 • Demokratie wikipedia.
 • Vad är billigt i polen 2018.
 • Livmoderhalscancer test.
 • Pole dancing.
 • Sxtn wuppertal karten.
 • Iemand benaderen via facebook.
 • Art resin deutschland.
 • Utroskap med kollega.
 • Eie to boliger skatt.
 • Sushiris blue dragon.
 • Mittelhessen.
 • Bauvorhaben maxglan.
 • Bruhode kryssord.
 • Wohnungen köln porz provisionsfrei.