Home

Søke midler til kultur

Tilskudd til kommunale kulturvernplaner: Midlene fordeles av Akershus fylkeskommune, og bare kommuner kan søke. Utviklingsmidler til pilegrimsleden i Akershus: Midlene fordeles av Akershus fylkeskommune, og satsingsområde er utbedring av leden og bygninger tilknyttet leden, åpne kirker, relaterte arrangement, formidling, sommervann og produkter og produktutvikling Kultur Det er nå mulighet til å søke på Bærumspakken til Kultur og frivillighet. Store deler av kulturlivet har på kort tid kommet i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen. Som del av den kommunale tiltakspakken: «Bærumspakken» har Bærum kommune bevilget 5 millioner kr til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad Det høres bra ut. NB! Dersom du søker for et borettslag eller vel, kan vi gi støtte til nærmiljøtiltak, men ikke til tiltak som kun kommer beboerne til gode.Dersom du søker for et idrettslag, gir vi ikke støtte til eliteidrett.Du kan heller ikke søke støtte til prosjekter med religiøs eller politisk profil Frist for å søke. Årets søknadsfrist var 1. februar 2020. Kort om tilskuddet. Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke midler for å presentere kunst- og kultur for barnehagebarn. Tilbudene skal være gratis for målgruppen Få hjelp til å søke om midler. Tilskuddsportalen gir deg god oversikt over alle tilskuddsordningene og ulike kategorier du kan søke i. Portalen er også et nyttig verktøy og veiviser og kan være til god hjelp når du skal søke om tilskudd til dine prosjekter. Les mer om Tilskuddsportalen

Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? Vi har svarene! Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier Med prosjekttilskudd til kultur, A-midler tilskudd til idrettslag basert på antall aktive medlemmer under 20 år. Lag, foreninger, skoler, m.fl. kan søke til sitt grendeutvalg om støtte til positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. NB! Hver aktør kan kun søke ett grendeutvalg Tilskudd og prosjektmidler. Midler til friskoler, fylkeskommuner, kommuner, folkehøgskoler med flere Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø. Sammen får vi ting til å skje. Det finnes mange ildsjeler og engasjerte mennesker i Midt-Norge. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt..

Prosjekt til kulturformål, ungdomsformål og velferdstiltak i vannverkets geografiske område. Prosjektet må være organisert av lag, foreninger eller andre frivillige sammenslutninger. Det kan søkes til igangværende og nye prosjekt, men det skal so Tilskudd til klimatilpasning er en ordning hvor kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller. Du kan søke om midler til tiltak som gjennomføres i 2020 samt første halvdel av 2021. Etter 1. november 2020 kan du også søke om midler til tiltak som gjennomføres i andre halvdel av 2021. Kriterier for å søke. Du kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere De tidligere kommunenes tilskuddsordninger gjelder frem til nye ordninger er på plass i løpet av 2020. Nye ordninger fra 2020. Midler til økt kulturaktivitet i hele den nye storkommunen; Kommunale tilskuddsordninger. De tidligere kommunens tilskuddsordninger er gjeldene til en harmonisering og en politisk godkjenning har funnet sted EØS-midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med reise du har søkt støtte til, vennligst ta kontakt med EØS-teamet i Kulturrådet omgående. Related Assets: Lanseringskonferanse EØS-midler til kultur290518

Andre tilskuddsordninger - Kulturminnefonde

Kultur Tilskuddsordninger Kulturformål Søknad

Søknad til Kulturminnefondet sendes via vår elektroniske søknadsportal. Her får du hjelp av en veileder som bistår deg gjennom søknadsprosessen Hvem kan ikke søke om midler? • Private bedrifter som ikke har kultur som hovedformål. • Organisasjoner og privatpersoner som ikke har adresse og virke i Indre Fosen kommune. Tiltak det kan søkes om midler til . Tiltak, aktiviteter, prosjekter og arrangement som gir opplevelser og engasjement for utøvere og/eller publikum

Midlene skal blant annet bidra til at barn og ungdom med til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende, samt utjevning av sosial ulikhet og gi tilgang til kultur for sårbare grupper. Det tildeles kr 400 000,- pr år. Les mer om ordningen og send inn din søknad he I oversikten fremgår vedtakene om tildelt tilskudd. Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det vil være det til en hver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten Det er nå mulig å søke om kulturmidler i Lyngdal kommune. Søknadsfrist er 15.september. Kultrmidlene behandles av utvalg for kultur og samskaping. For å søke må du benytte deg av det elektroniske søknadsskjemaet under. Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur og aktivitetsmidler Midler til kultur 15. mai er fristen for å søke midler til tre ordninger innenfor kulturfeltet. Sist oppdatert 16.03.2018 Generelle kulturmidler: tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt. Scenekunst i Sør-Østerdals- og. Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDis midler 2020) og flerkulturelle tiltak. Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, oppfordres til å søke midler. Elektronisk søknadsskjema Søknadsfrist: 20. februar 2020

Vårt eget budsjett går til lønns- og driftsmidler, midler til utvikling av felles IT-løsninger for DKS-feltet, forskning og utvikling. Vi bruker midler på samarbeidsprosjekt med våre tilskuddsmottakere (se 3-årig strategiplan) og nettverksbygging som å arrangere konferanser og samlinger for DKS-nettverket, kunstproduserende miljøer, skole og utdanningsfeltet Tilskudd til prosjekt - kultur i Elverum kommune. Prosjektmidlene har som formål å utvikle eller løfte kulturlivet i Elverum. Kriteriene for prosjektstøtte er: Kulturgrupper, kulturforeninger eller enkeltpersoner med kulturaktiviteten i Elverum kan søke. Prosjektet må være nyskapende og være utover hva man kan påregne som årlig.

Tilskudd til amatører, organisasjoner og frivillig kulturliv; Tilskudd til klimatiltak ved arrangementer og festivaler; Tilskudd til markering av den internasjonale migrasjonsdagen; Tilskudd til profesjonell kunst og kultur; Nærmiljøtilskudd. Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter; Søk om midler til aktivitetstilta Mulig å søke midler fra krisepakken for frivillige organisasjoner Søknadsskjemaet er nå tilgjengelig for å søke midler fra krisepakken til kultur, idrett og frivillighet. Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020

Søk støtte Sparebankstiftelse

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver ble midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetalt allerede i mai Søk nå Eiendomsmegler Vest vil gjennom Heia Nabolaget bidra til at gode nabolag på Vestlandet blir enda bedre. Her kan nabolag søke om midler eller eksperthjelp til å gjennomføre prosjekter som vil komme alle i nabolaget til gode Midler til tiltak innen kunst- og kulturproduksjon, Tilskuddsordningen gjelder støtte til kultur- og fritidsaktiviteter tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov. Det gis kun anledning til å søke om tilskudd fra Fond til kulturanlegg for søkere som også søker om statlige spillemidler til kultur- eller idrettsanlegg Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker mulighetene til deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i kultur- og aktivitetstilbud og bedre folkehelse. Det er mulig å søke om tilskudd til aktiviteter for hele kalenderåret. Dette vil bli prioritert . Det gis tilskudd til spesifiserte aktiviteter for eldre. Dette kan være Tiltaket må være i regi av organisasjonen som søker midler Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur og idrett i Halden. Støtte kan gis til alle områder innen kunst og kultur med både amatører og profesjonelle som utøvere. Frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter som driver barne- og ungdomsarbeid i Halden i 2020 søke aktivitetstilskudd Crowdfunding, eller folkefinansiering, er betegnelsen på en ny måte å samle inn penger på til et prosjekt. Du presenterer din idé via en crowdfunding plattform på internett. Deretter er det opp til nettverket ditt og andre interesserte å avgjøre om de ønsker å satse penger på det Søk om midler til kulturprosjekter og kulturelle satsinger . Nesodden kommune tildeler 300.000,- fra kulturfondet i 2020. Tildelingene går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune

Tilskudd til kultur i barnehager - Tilskudd, legater og

Bidra til å bygge opp under det viktige og brede arbeidet som utføres av/i lokale foreninger. Bidrar til innbyggernes fysiske og mentale helse, gjennom et variert og bredt tilbud av forebyggende og byggende aktiviteter. Arbeid for barn og unge, kultur, historieformidling og kulturminnevern, idrett og friluftsliv, religiøse foreninger m.fl Søk her. Har du et formål Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Det ble mottatt 116 søknader i 2018. Stiftelsen imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering Retningslinjene for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål vil bli praktisert innenfor de rammer og forutsetninger som budsjettet til enhver tid gir. Søknadsfristene utlyses i god tid i lokalpressen. For 2020 er det avsatt følgende midler til de ulike tilskuddsordningene: Idrettslag. 1 000 000. Hvem kan søke: kommuner.

Tilskudd kan gis til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Velforeninger (ikke i fjellet), FAU og liknende kan søke om støtte til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Det legges vekt på åpen tilgang for alle, sikkerhet, budsjett og drift TEFT-midler Søknadsfrist 1. mai og 1. oktober Lag og organisasjoner på Nordvestlandet kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål innen kategoriene kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling

Andre inntektskilder kan være prosjekter. Dersom dere har en Idé til et godt prosjekt eller aktivitet, kan det være en god Idé å søke prosjektmidler. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være strenge krav til kvalitet på de prosjektene man søker midler til Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet Skien kommune fortsatt skal ha kontingentkassa, den vil fungere som før, men barn det søkes om til kontingentkassa vil ikke kunne få midler fra Fritidskortet i tillegg. Søk her . Kontaktinformasjon. Kultur og fritid ved Tonje Johansen, telefon 35913936. Kontingentkass Tilskudd til nærmiljøanlegg. Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om kommunalt tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder. Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt. Tilskudd gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse KIRKE - KUNST - KULTUR. Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke. Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utfolde seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr

Søke om tilskudd til kultur- og idrettsformål Asker kommun

Menighetsråd kan søke stimuleringsmidler til kulturarrangement i førjulstida 20.10.2020 Menigheter i Den norske kirke nå kan søke om midler for å dekke utgifter til kulturarrangementer i førjulstida Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg. Hvem kan søke. Kommunen der bygget skal ligge skal fremme søknaden overfor fylkeskommunen. Søkere kan være ulike godkjente organisasjoner og sammenslutninger NÆRØYSUND: Nærøysund kommune har i år 500.000 kroner i fordeling til kulturen og øvrig frivillig sektor, og nå oppfordres alle som har tiltak de ønsker støtte til om å levere en søknad. Kommunen skriver i ei pressemelding at utlysningen kommer litt sent på året, og at det er ulike årsaker til forsinkelsen. Dette innebærer at de som vil søke må være rask med å komme med sin.

Hva kan det søkes midler til? Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst Her finner du søknadsfrister for tildeling av midler. Som tillitsvalgt i organisasjonen har du mulighet til å søke midler til å gjennomføre prosjekter på vegne av ditt lokallag i Handikapforbundet. Her finner du informasjon om steder du kan søke, og hvilke frister som gjelder. NHF. 1. Februar. Norges Handikapforbunds Interessepolitiske Fon Søknad om støtte til kultur Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner etc. Bærum kommune ønsker å stimulere til frivillig aktivitet, og betaler et årlig honorar for frivilliges tilgang til Tilskuddsportalen. I portalen kan du finne tilskudd som din organisasjon kan søke på

Tilskuddsportalen - Realiser gode prosjekte

Vi støtter prosjekt som bidrar til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel. Søk TEFT-midler Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål innen følgende kategorier Total tilskuddssum til fordeling i 2020 er 300 000 kroner. Søknadskriterier. Følgende kriterier for søknaden gjelder: Tiltaket det søkes tilskudd til må gjennomføres i Lillestrøm kommune, innen utgangen av juni 2021. Midlene tildeles kun en gang. Det kan ikke søkes om midler til drift og vedlikehold, eller til organisert idrett Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Landbruksdirektoratets personvernerklærin

Tilskudd og støtteordninger - Ullensake

Video: Tilskudd og prosjektmidler - Udi

Kraftfond-midler - I tillegg lyser vi ut 75.000 kroner til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling, fra kommunens kraftfond, forteller hun. Både lag og foreninger eller private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke, og også her settes tiltak som løfter og fremhever Kjell Aukrust høyt Formålet med ordningen er å gi eldre tilgang til profesjonell kunst og kultur, og legge til rette for samarbeid mellom kultursektoren og omsorgsektoren. Hvem kan søke? Alle kommuner i Akershus har anledning til å søke om midler fra den kulturelle spaserstokken. Enkeltaktører har ikke anledning til å søke. Kriterie

Lyngdal kommune - Lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Søk støtte SpareBank 1 SM

Nå kan du søke om midler til kultur- og ungdomsformål

 1. Kultur og velferdstjenesten bearbeider søknadene og lager innstilling til Utvalg for kultur og oppvekst. · Utvalg for kultur og oppvekst behandler fordeling av driftstilskudd innen utgangen av juni. Utvalgets vedtak legges ut på kommunens hjemmeside og søkerne sendes epost med lenke til denne siden sammen med orientering om klageadgangen
 2. Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen
 3. Siljan kommune har flere tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål Tilskudd til statlige spillemidler Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg

Søk om midler fra Kompetansepluss frivillighet 2021. Timesatsen økes til 1 500 kroner per opplæringstime. Bemanningsbyrå som leier ut arbeidskraft kan søke i samarbeid med en Godkjent Kompetansepluss tilbyder og etterspørrerbedrifter der kursdeltakere skal utføre sitt arbeid. Tilbyder skal stå som søker og tilskuddsmottaker Fylkeskommunene kan søke på vegne av eiere om midler til større oppgaver. Hva kan du søke om? Tilskudd til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdene Hvem kan søke? Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. Vilkår. Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene

Tilskuddsordninger - regjeringen

 1. Nesodden kommune tildeler 300.000,- fra kulturfondet i 2020. Tildelingene går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune. Retningslinjer/vedtekter for tildeling av midler fra Kulturfondet. Søknadsfrist: 1. mai Søknader må være levert innen kl. 24:00 denne datoen
 2. Kort fortalt Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles til forskjellige allmennyttige formål og hoveddelen går til idrettsformål. Lag og foreninger kan søke kommunen om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom
 3. Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger e.l. Du kan søke om midler til: Nye idretts- og friluftsanlegg; Rehabilitering av idretts- og friluftsanleg
 4. Henvendelser til stiftelsen angående problemer eller annet knyttet til søknader må alltid inneholde det prosjektnummer som er blitt tildelt ved innsending av søknad. Det er frivillig å registrere seg som bruker og å søke støtte fra Stiftelsen Kjell Holm
 5. Derfor tilbyr vi midler til gode tiltak for barn, ungdom og studenter opp til 25 år. Søknadsportalen kommer til å være åpen to ganger i året, en gang på høsten og en gang på våren. 1. november: Vi har fått inn utrolig mange gode forslag til hvem som skal få støtte fra oss
 6. Tilskudd til integreringsarbeid - IMDi-midler. Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns-og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn. Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd. Søk her. Hva kan dere søke støtte til. A) Tilskudd til aktiviteter, tiltak og.

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak - Tilskudd

Kultur og fritid; Tilskudd- og støtteordninger; Spillemidler til anlegg; Spillemidler til anlegg. Gå direkte til. Om ordningen. Kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i Prioritert handlingsprogram for. Krisepakke på 900 millioner til corona-rammet kultur, frivillighet og idrett De har ingen mulighet til å overleve dette hvis det ikke kommer friske midler. Nå kan idretten søke om. Kystlaget kan søke midler til aktiviteter rettet mot det ene eller begge målgruppene. Viktig: Tiltaket må skape kystfriluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn og/eller barn og unge mellom 6-19 år; Midlene skal skape mest mulig direkte aktivitet, som turer, leirer, kurs og opplæring, men kan også brukes til utstyr som er.

Stort engasjement for demenssaken

Søkbare tilskuddsordninger Drammen kommun

Holder til på kulturhuset. Kulturskole:Kulturskolen holder til på Kulturhuset og ledes av kulturskoleleder i deltidsstilling. Man engasjerer også undervisningspersonell til de ulike kursene man setter opp og tilbyr. For å få delta, så må man søke om plass. Man benytter dette skjemaet for å søke om deltakelse Næringsrådgiver i Søndre Land, Roger Fløttum, oppfordrer flere i næringslivet om å søke på de ekstraordinære Oppfordrer til å søke midler on Vimeo Joi Midler til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er fra 2020 lagt inn i rammen til kommunene. Informasjon . Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har fram til 2020 hatt ansvar for tilskuddsordningen, som er forvaltet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging Sammenslutninger som kan søke om tilskudd til særlige anlegg Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes landsforbund, Oslofjorden Friluftsråd, og Norsk friluftsliv, kan søke om midler til friluftslivsanlegg. Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene

EØS-midlene - kulturradet

Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-. Velforeninger og borettslag kan blant annet søke om midler til nærmiljøanlegg. · Anlegg skal ikke drives på kommersiell basi 18.09.2020: Det er fortsatt mulig å søke om prosjektetableringsstøtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet (løpende frist). Det er ikke lenger mulig å søke om midler til prosjektetablering knyttet til utlysningen Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer med frist 18. november 2020 KulTur 28. mai id metus massa, ut blandit odio. Proin quis tortor orci. Eller kan du ikke vente til sommeren kommer så du kan dra på båttur, klatre eller spille paintball? Her finner du varierte sommeraktiviteter for barn og ungdom. På tide å søke midler fra Sentrumsplane

LNU - Søk midler fra LNU Kultur

Hva er forskjellen på refusjonsordningen og tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling? Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er en ordning der man kan få støtte i forkant/starten av et prosjekt, mens refusjonsordningen er en ordning der man kan søke om å få refundert utgifter man har hatt knyttet til opprydning Velkommen til Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her vil du finne søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen. Vi anbefaler også godeidrettsanlegg.no for gode eksempler på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg, og veiledning til gode prosjektløp Trenger fotball-laget nye drakter? Har du en ide til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? I Tilskuddsportalen kan lag og foreninger søke om støtte til sine prosjekter: Innlogging Tilskuddsportalen her. Tilskuddsportalen. Du kan lete blant ca. 1.500 søkbare tilskudd for frivillige i Tilskuddsportalen Forsiden / Kultur / Nå kan du søke om midler til restaurering av freda bygninger. Jomiskogården i Høyvika, Vadsø. Illustrasjonsfoto: FFK. Nå kan du søke om midler til restaurering av freda bygninger. Nå kan du søke om midler til restaurering av freda bygninger. Søknadsfristen er 15. november. Kultur. Raymond Elde

Tilskudd og prosjektmidler til organisasjone

 1. Ved å søke får du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder, til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester. Søknadsfristen for DIP er 1. juni 2020. Søk om DIP-midler her >> Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er.
 2. Hvem kan søke? Det gis tilskudd til både amatører og profesjonelle. Det er en for-utsetning for tilskudd at tiltaket er åpent eller tilgjengelig for det allmenne publikum. Søknadsfrist: 1. november og 1. april. Benytt elektronisk søknadsskjema: Søknad om kunst- og kulturtil-tak. Til fristen 1. november kan det søkes midler til.
 3. For tredje året på rad deler Ånstadblåheia vindpark ut VinnVind-midler til lokale tiltak som skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet.I år går midlene til Sortland Løypemaskin, Holmstad skole musikk- og skolekorps, Munningsletta Vel og Jennestad Samfunnshus. Lokale organisasjoner kan hvert år søke om midler fra Fortums og CSEIPs VinnVind-midler
 4. Omfatter tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, etableringstilskudd ved generasjonskifte, etableringstilskudd og tilskudd til bedriftsutvikling. Les mer om ulike tilskuddsordninger hos Innovasjon Norge. Slik søker du. For å søke må du opprette Min side. Søknad må sendes elektronisk
 5. Prosjekter Mat til Jord Kulturindikator Fantasy Music Manager Innovativ festival pakketering Møteplasser mellom studenter og næringsliv Kultur og bygulv Økt kompetanse og innovasjon stimulering Event analyse - beredskap og mobilitet Frili Verdisynlighet av eventer Chain of event
 6. Men veien mot EU-midler kan bli svært lang. 311 søknader CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås ved Fortum Oslo Varme forteller at den totale potten de kan søke på er på 1 milliard euro
 7. Korona-midler Ås Kommune Ås kommune lyser ut midler som bedrifter og næringsaktører kan søke på. Et5ablerertjenesten i Follo forvalter dette og inviterer til et informasjonswebinar om hvordan man kan gå frem for å søke
Hans Martin Enger – Nordre Follo MDGStøtte til lokale lag i Malvik - Selbu SparebankANLEGGBli med på Fossekallen 2020! - AVLYST
 • Rettigheter ved endringsoppsigelse.
 • Verdens beste risboller.
 • Bosch tørketrommel test.
 • Niska nouvelle chanson.
 • Gorenje komfyr.
 • Audi a1 2018.
 • Über was reden frauen gerne.
 • Leader of the republican party spanish civil war.
 • Røa senter meny åpningstider.
 • Wifi coverage software.
 • Beadboard wandverkleidung preise.
 • Suttle.
 • Emma marrone.
 • Charter til hurghada.
 • Flying pizza rotenburg wümme.
 • Hypnoterapi bergen pris.
 • Brace paine.
 • Convert video for instagram.
 • Telefon symbol tastatur.
 • Miele hvitevarer.
 • Buefiske utstyr.
 • Lavt stoffskifte medisinering.
 • La mansión encantada reparto.
 • Begagnade mclouis husbilar.
 • Flughafen stuttgart ankunft terminal 3.
 • Prognos norska kronan.
 • Is there human races.
 • Veikart over sverige.
 • Sliter med å få den opp i fylla.
 • Petechial hemorrhage causes.
 • Udir vurderingskriterier norsk.
 • Zizzi støvletter.
 • Løypekart vierli.
 • Christopher nielsen kunst.
 • Vitryssland kultur.
 • Kinesisk alfabet.
 • Lonaparken 1.
 • Mg 34 caliber.
 • Dyreforsøk i norge.
 • Down syndrom baby unerkannt.
 • Rødkål trines matblogg.