Home

Reach forordning

REACH erstatter mye av det nåværende EU/EØS-regelverket på kjemikalieområdet. REACH opphever skillet mellom såkalt eksisterende stoffer og nye stoffer, hhv. forordning (EØF) nr. 793/93 og direktiv 93/76/EØF som oppheves 1. juni og 1. august 2008 Reach er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften. Reach er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er en EU-forordning som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produseres. REACH omfatter også detaljerte retningslinjer for risikovurdering av kjemikalier REACH-forordningen krever også at bedrifter og enkeltpersoner som bruker et kjemisk stoff, enten i ren form eller i en stoffblanding, i forbindelse med sin industri- eller yrkesvirksomhet, formidler informasjon til kjemikalieprodusenten eller til Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA). Disse bedriftene kalles nedstrømsbrukere.Nedstrømsbrukerne kan spille en viktig rolle i å fremme sikker.

Sublistar® Pudebetræk - Multitryk Fyn

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning REACH gør det muligt at forbyde farlige stoffer, hvis de risici, der er forbundet med dem, ikke kan håndteres.Det er også muligt at begrænse anvendelsen af disse stoffer eller stille krav om en forudgående godkendelse. En medlemsstat eller ECHA kan (på Kommissionens anmodning) foreslå begrænsninger.To videnskabelige komitéer foretager en vurdering, og ECHA videresender deres. REACH-forskriften: Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet), XV nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1354/2007, forordning (EF) nr. 987/2008, forordning (EF) nr. 134/2009, forordning (EF) nr. 552/2009, forordning (EU).

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften Reach-forskriften gjennomfører EUs forordning om registrering, vurdering og autorisasjon, samt restriksjon for kjemikalier (Reach) og endringer til denne. Alle endringer til Reach-forordningen er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at Norge er forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett REACH-forordningen. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1354/2007, forordning (EF) nr. 134/2009, forordning (EF) nr. 987/2008, forordning (EF).

Forordning om datadeling: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 17 (forordning (EU) 2016/9) om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Forordning om registrering og deling av data etter registreringsfrist: EØS. REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Tilbake til ordbok. Hvorfor trenger vi REACH? I dag finnes det over 100 000 kjemiske stoffer på det europeiske markedet. Det er kun et fåtall av disse vi kjenner risikoen til

/Sikkerhetsdatablad%20Baron%20Terrasseolje-1 by Fargerike

PIC Forordning om forudgående informeret samtykk. (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC,. REACH/XVII. Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 av 13. februar 2013 om endring av vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2013) Sammendrag av innhold Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og.

REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et

Vad är REACH? REACH står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) och är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. REACH-förordningen gäller i alla medlemsländer utan att införlivas genom nationella regler och fungerar därmed som gemensam. I bilag XVII i EU's kemikalielovgivning REACH er der oplistet en række stoffer, som kan udgøre en risiko for miljø og sundhed. Når stoffer står på denne liste, betyder det, at det enten er forbudt at producere stofferne, at markedsføre dem eller at anvende dem. I nogle tilfælde er der forbud mod alle tre dele REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals og er EU's grundlæggende kemikalielovgivning. REACH forordningen er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne Reach vedlegg XVII begrenser adgangen til produksjon, import, bruk og omsetning av nærmere angitte farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Reach-forordning er i Norge gjennomført i Reach-forskriften. Siden forordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett

REACH vil betyde, at virksomhederne får ansvar for bevise, at kemikalier kan anvendes sikkert og uden risiko for mennesker og miljø. Det kræver dermed en større kommunikation mellem leverandører og brugere. REACH vil også betyde, at virksomheder får større viden om kemiske stoffers sikkerheds- og miljømæssige egenskaber Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr REACH er den samlede kemikalielovgivning i EU, der trådte i kraft den 1. juni 2007 (REACH forordning 1907/2006). REACH står for: Registrering, Evaluering og Autorisation af CHemikalier Ved du ikke, hvor du skal starte og ende i REACH-labyrinten, så er det en meget god idé at kontakte Eurofins

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), formellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) is a European Union regulation dating from 18 December 2006. REACH addresses the production and use of chemical substances, and their potential impacts on both human health and the environment.Its 849 pages took seven years to pass, and it has been described as the most complex legislation in the Union's history and. Undtagelser fra REACH Du skal vurdere om hvert enkelt kemisk stof, som din virksomhed importerer, producerer, anvender eller markedsfører, er omfattet af de forskellige regler i REACH. Her får du en oversigt over vigtige undtagelser. REACH indeholder en række undtagelser, der er defineret ud fra et af følgende kriterier Reach-Forordningen ERKLÆRING OM SÆRLIGT PROBLEMATISKE STOFFER (SVHC) I HENHOLD TIL FORORDNING (EC) NR. 1907/2006 (REACHFORORDNINGEN) I henhold til pligten til at videregive oplysninger i henhold til REACHforordningens artikel 33 erklærer vi herved de påkrævede oplysninger om særligt problematiske stoffer (SVHC) i Simpson StrongTies produkter Informasjon om artikkel 33 i REACH-forskriften om STIGA Group-produkter. I henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er selskaper som produserer, importerer eller distribuerer produkter som inneholder ett eller flere såkalte stoffer av meget stor bekymring i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent til visse informasjonskrav. Stoffer som er identifisert som av meget.

For stoffer/stoffblandinger (som maling, lim, lakk) skal produsentene utarbeide et sikkerhetsdatablad i henhold til REACH-forordningen artikkel 31. For andre faste byggevarer (vinduer, bygningsplater, impregnert trevirke) som inneholder farlige stoffer, skal produsentene også angi opplysninger om innhold av farlige stoffer, i henhold til REACH-forordning artikkel 33 Utarbeidet etter EU forordning 1907/2006 (REACH) 4 / 11. 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede. Kan forårsake kjemisk betinget lungebetennelse i tilfelle svelging eller brekning. Symptomer på forgiftning kan vise seg etter flere timer. Personer som har inntatt produktet bør derfor holdes under legetilsyn i mins Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 2015/830 (REACH), Naturlig kontroll & inno Fruktflue Felle, Fruktflue lokkemiddel 9.2 Annen informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 11.1.1 hudetsing/hudirritasjon Oksidasjonsegenskaper Stabil under normale bruksforhold og oppbevaring ingen farlige reaksjoner kjent under normale. Utarbeidet etter EU forordning 1907/2006 (REACH) 5 / 11 AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Produktet må brukes på steder med god ventilasjon, helst utendørs. Ikke røyk, spis eller drikk i arbeidslokalet. Bruk passende advarsels- og sikkerhetsmerking for å avgrense områder der det er risiko fo Kommisjonens (EU) forordning Nr. 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. FOR 2011-12-06 nr. 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Kjemikalieregelverket Reach - Miljødirektorate

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Stoffblandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr 453/2010 (REACH vedlegg II) Brannfarlige væsker Kategori 2 H225 Akutt giftighet (oral) Kategori 4 H302 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H31 REACH. REACH (EC 1907/2006) aims to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. This is done by the four processes of REACH, namely the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals. REACH also aims to enhance innovation and competitiveness of the EU chemicals. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII: Begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter Ifølge foreliggende data og/eller i samsvar med opplysningene fra underleverandør inneholder produktet ingen stoff(er) som kommer inn under REACH-forordning (EF) 1907/2006, vedlegg XVII

Hovedartikkelen for denne kategorien er Forordning (Den europeiske union).. Sider i kategorien «EU-forordninger» Under vises 5 av totalt 5 sider som befinner seg i denne kategorien Miljøregler som berører industrien utvikles i stadig større grad i EU. Utsliprav for ulike industrisektorer harmoniseres gjennom industriutslippsdirektivet, vanndirektivet danner utgangspunkt for den norske vannforskriften og norske kjemikalieregler er harmonisert med EUs REACH-forordning, CLP-forordning og biocid-forordning

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 2015/830 (REACH), Naturlig kontroll & inno Utendørs Vepsefelle, Vepsefelle lokkemiddel 9.2 Annen informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 11.1.1 hudetsing/hudirritasjon Oksidasjonsegenskaper Stabil under normale bruksforhold og oppbevarin SDS i henhold til REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 Mira Byggeprodukter Norge AS - 7210 ceramic wash Side 2 af 2 SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier 8.2. Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Forholdsregler for å hindre eksponering REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007 Sikkerhetsdatablad ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) MOUSSOL®-FF 3/6 V-02 nyomtatva: 07.02.13 4 av 11 redigert: 09.05.2012 versjon V01: 12.03.2012 SD - 308 - MOUSSOL-FF 3x6 - NO Anvisninger for generell yrkeshygiene Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbedsplassen. Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabilitete

SIKKERHETSDATABLAD Epicare Clean

REACH Erklæring. REACH er en kemikalie- forordning fra EU, der blev vedtaget i december 2006 og som trådte i kraft 1. juni 2007. EU har udarbejdet REACH-forordningen for at få registreret og dokumenteret brugen af kemiske stoffer, så mennesker og miljøet bliver beskyttet og virksomhedens konkurrenceevne og innovative tiltag øges REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007. Artikel 33 Kommunikation av information om ämnen i varo

Kjemikalieregelverket REACH - Wikipedi

 1. Sikkerhetsdatablad Royal Treolje Oker/Brun i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Utgivelsesdato: 13.09.2019 Redigert: 27.09.2019 Versjon: 1.
 2. Ifølge Forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH Annex II) DEVCLEAN (BRUKSFERDIG) SUBID : 000000009253 Utgave 4 Trykkingsdato 14.05.2014 Revisjonsdato 13.05.2014 NO 3/11 NO Spesielle farer ved brannslukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden
 3. ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Materialnr.:34000144 Nyomtatva:24.05.2013 Versjon: 2.0 Feldten Marine Gelcoat Sealer UV+ Redigert: 24.05.2013 N Utleveringsdato: 24.05.2013 Side 2 / 7 BeskrivelseLøsemiddel blanding som inneholder spesielle ingredienser Farlige komponente
 4. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 KTV Group Kraftvask 11.03.2020 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad KTV Group Kraftvask Essenticon - SDS EU v4.1 NO (norsk) 1/
 5. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkdato 02.01.2018 revidert 05.01.2017 (N) Versjon 8.9 Flex 310 M Classic WEICON GmbH & Co. KG - Königsberger Straße 255 - D-48157 Münster / Germany Side2/8 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII

REACH — forordningen om registrering, vurdering

 1. ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Materialnr.:34000167 Nyomtatva:27.05.2013 Versjon: 2.0 feldten marine Gelcoat Cleaner Redigert: 27.05.2013 N Utleveringsdato: 27.05.2013 Side 3 / 6 gjennomfores, oppløsningsmidler må ikke benyttes. 6.4.Referanse til andre seksjone
 2. There have been six REACH-EN-FORCE projects developed and implemented, two of which are currently ongoing; REACH-EN-FORCE-5 (Ref 5) on exposure scenarios, extended SDS, RMM and OC and REACH-EN-FORCE-6 (Ref 6) on the control of classification and labelling of mixtures
 3. Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 2015/830 (REACH), SWISSINNO Mosquito Stop Lantern, Refill, Mats Myggstopp-lykt, Refill matter, Myggstopp-matter Mosquito Stop Mats 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Oksidasjonsegenskaper ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt Selvantennelsestemperatu

Reach-förordningen - Kemikalieinspektione

 1. ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Materialnr.:8119Eco Nyomtatva:17.11.2015 Versjon: 15 Eco-Pflegewachs Redigert: 29.09.2015 N Utleveringsdato: 29.09.2015Side 3 / 7 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidle
 2. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 21.08.2015 (N) Versjon 2.8 SpaTime Schaum-Ex / Anti-Mousse / Antiespuma / Anti Skum 410669 Side 2/7 SEKSJON 4: Første hjelp 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle henvisninger Tilsølte, våte klær fjernes straks og på en sikker måte. Kontakt lege ved.
 3. Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) 1907/2006 Reach HAMBERGER (endret ved forordning (EU) nr. 453/2010) Tlf. 08031-700- Handelsnavn: Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Produktnr.: 406 133 Utarbeidet den: 17.07.2008 Redigert den: 26.04.2012 Versjon: 1.2 / NO Erstatter versjon: 1.1 av 24.09.2011 3 / 1
 4. CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. Det betyr at produktet anses å oppfylle krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller forordning

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkdato 02.07.2019 Revidert 01.07.2019 (N) Versjon 1.4 Sonoswiss Cleaner T6 (SW-C T6) Side 2/10 Plassering - (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Fareklasser og farekategorier Faresetninger Plasseringsmetode Eye Dam. 1 H318 Beregningsmetode. Faresetninger H290 Kan være etsende for metaller REACH (EC) No 1907/2006 EU -forskrift (EU) nr. (EU) Nr 2015/830. 15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering Ingen information blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det.

REACH — forordningen om registrering, vurdering og

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ifølge Forordning (EF) 2015/830 Utskriftsdato:20.12.2018 Versjon: 5 WEBAC 1403P Komp. B Redigert dato: 20.12.2018 N Utgitt dato: 20.12.2018 Side 2 / 9 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Sikkerhetssetninge Sikkerhetsdatablad Litex Membranplate i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Utgivelsesdato: 13.02.2014 Redigert: 31.07.2019 Erstatter: 30.04.2017 Versjon: 2. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) NOVIPro GLIDEMIDDEL Silikonbasert 30 % Side 6 af 6 16. Andre opplysninger: Revisjonsdato: Versjon 3 forberedt 4 april 2014 Emballasje: Aerosol 400ml Sikkerhetsdatabladet er oppdatert i samsvar med bestemmelsene i EU forordning 453/2010. Det er gjort endringer på alle måter Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) MOUSSOL ®-FF 3/6 F -5 #7942 V -07 Nyomtatva : 18.01.16 1 av 11 Redigert : 23.12.2015 Versjon V06 : 19.12.2014 SD - 7942 - V07 - MOUSSOL -FF 3x6 F -5 #7942 - NO AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikasjo

REACH-forskriften - Arbeidstilsyne

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkdato 14.06.2018 Revidert 14.06.2018 (N) Versjon 1.7 Sonoswiss Cleaner T1 (SW-C T1) Side 3/10 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle henvisninger Tilsølte, våte klær fjernes straks og på en sikker måte. Etter kontakt med hude REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008. Sikkerhetsdatablad skal utarbeides for: Stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 10.12.2015 (N) Versjon 3.4 SpaTime Kristall-Klar / Clarifiant / Clarificador / KRYSTALLKLAR 414842 Side 3/7 5.3. Anvsining for brannslukking Spesielt værneutstyr skal brukkes ved brannsluking Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. Bruk komplett vernedrakt Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 27.01.2016 (N) Versjon 7.4 Soft & Easy (Comp. 1 Des.) 144 Side 2/9 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsfaktor P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for.

REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om

 1. ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) ifolge Forordning (EU) nr. 453/2010 Materialnr.:4833ALKO Nyomtatva:26.02.2014 versjon:3.0 ALKO Rasenmäheröl SAE 30 Redigert: 18.02.2014 46138 N Utleveringsdato: 18.02.2014 side:4 / 7 gjennombruddstid og kildeegenskaper. Anbefalte hanskefabrikat: DIN EN 374. Beskyttelsescremes kan hjelpe til å vern
 2. samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge CASCO LIMSTIFT AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak Farer forbundet med : Ingen bestemt brann- eller eksplosjonsfare. stoffet eller blandingen Farlige termiske : Ingen spesifikke data. nedbrytingsprodukter 5.3 Råd for brannslokkingsmannskaper Spesielle beskyttelses : Ikke anvendeli
 3. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tillegget forordning (EU) 2015/830 2020-04-23 NO (norsk) 4/8 Bruk egnede verneklær Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Valg av åndedrettsvern må være basert på kjente eller forvented
 4. ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ifølge Forordning (EF) 2015/830 Artikkel nr.:74.49.001.3 Utskriftsdato:12.02.2020 Versjon: 23.0 WARNEX Strukturlack 1K Redigert dato: 17.12.2019 N Utgitt dato: 17.12.2019 Side 2 / 10 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1.Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generell informasjo
 5. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig vPvB Svært persistent og svært bioakkumulerende ADR Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods IATA Det internasjonale lufttransportforbund IMDG Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods RID.
 6. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 06.10.2016 (N) Versjon 7.3 SpaTime pH-MINUS / pH Moins 900105 Side 4/8 Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Produktet er ikke brennbart. Ingen spesielle forholdsregler nødvendig. 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til lagerrom.

Status for gjennomføring av Reach-regelverk

 1. Registreringsnummer (REACH) 01-2119463583-34-XXXX Index---EINECS, ELINCS, NLP 918-811-1 (REACH-IT List-No.) CAS (64742-94-5) % område 57-63 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Fluroksypyr-meptyl Registreringsnummer (REACH)--Index 607-272-00-5 EINECS, ELINCS, NLP.
 2. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 303885 FIRESAFE FB / FP (Fire Brick / Fire Plug) 11/05/2018 SafeUse AS - NO (norsk) 2/6 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak FØRSTEHJELP generell : Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs
 3. Sårplast Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) 13.10.2020 (Versjon: 2.0) NO (norsk) 2/9 Sikkerhetssetninger (CLP) : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andr
 4. At REACH er navnet på en kjemikalielov som siden 2007 har vært gjeldende i alle landene i EU og EØS, og at REACH kort fortalt handler om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier
 5. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) og Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 30. mai 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven.
 6. I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II Opus OPUS Kraftvask Eksteriør SIKKERHETS -DATABLAD /OPTIMERA/ 30.09.2015 Optimera AS/ Postboks 40 Haugenstua/0519Oslo/Tel.: 22168800/optimera.n
CLP-forordningens 3 elementer - og dine pligter i

§ 1. REACH-forordnin - Arbeidstilsyne

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge: 1.1 Produktidentifikator 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Type produkt :Væske. Produktbeskrivelse :Ikke kjent. 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bru I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Emaljelakk (Dekkmaling D90) Utgitt dato: 06.08.15 Side 4 av 10 Ved brann vil det dannes tett, svart røyk. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til tennkilder. Spaltningsprodukter I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Sprøytesparkel Utgitt dato: 13.02.14 Side 3 av 9 Generelt: I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes Ifølge Forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH Annex II) G135, DEL A SUBID : 000000005595 Utgave 10 Trykkingsdato 27.01.2016 Revisjonsdato 08.10.2012 NO 3/17 NO Fareinformasjon og merking i dette kapittel refererer kun til de enkelte bestanddeler. For tilsvarend

PornHub Vibro-Bullet VibratorLIQUORFLEX/SD

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkdato 22.03.2017 revidert 22.03.2017 (N) Versjon 1.5 elma elektrolytsalz-lösung Side 3/10 Spesielle farehenvisninger for mennesker og miljø Kann forårsake irritasjon av luftveiene. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Produktet inneholder etter opriften ingen PBT-/vPvB. iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Rapsolje grov produktnummer: 6964 Norge (no) Side 9 / 11. Direktiv 2011/65/EU angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS) - vedlegg II ikke oppfør iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Natriumtiosulfatløsning 0,1 mol/l - 0,1 N standardløsning produktnummer: K022 Norge (no) Side 9 / 12. Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsubstanser ingen bestandeler er oppfør

Famme - Future Seamless Tights - Onemorerep

REACH: EUs kjemikalieregelverk - EcoOnlin

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning, der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø. RC Plast har fokus på, hvordan REACH påvirker RC Plast's processer og produkter. RC Plast vurderer, at vi også i fremtiden kan levere de produkter, som kendes og efterspørges af vores kunder REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre, at kemikalier bruges forsvarligt med minimal risiko for sundhed og miljø. Vi har i samarbejde med vore leverandører gennemgået vort sortiment med henblik at kunne informere vore forhandlere og kunder korrekt Ifølge Forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH Annex II) MR32V1 SUBID : 000001012566 Utgave 1 Trykkingsdato 04.10.2017 Revisjonsdato 27.06.2014 NO 3/13 NO Fareinformasjon og merking i dette kapittel refererer kun til de enkelte bestanddeler. For tilsvarende informasjon for produktet i den leverte form, henvises til kapittel 2.1 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 19.11.2014 (N) Versjon 6.6 SpaTime Rörrens / Rorrens 411274 Side 1/10!SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Produktnavn SpaTime Rörrens / Rorrens 411274 1.2 Registreringsnummer (REACH)--Index 603-004-00-6 EINECS, ELINCS, NLP 200-751-6 CAS 71-36-3 % område 1,5-3 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336 Bensolsulfonsyre, C10-C13 alkylderivater, kalsiumsalter.

Lovgivning - ECH

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH). EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger. EU forordning nr. 276/2010. ECHA - Det europæiske kemikalieagentur. Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 2+3: H301 - Giftig ved indtagelse. H311 - Giftig ved hudkontakt. H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator : LINDEMANN FUEL SYSTEM CLEANER PR -nr.: - Relevante identificerede anvend elser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Tilsætning til benzin

Spand, 12 Liter, Sort | Vikan

REACH/XVII - regjeringen

SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) MERCALIN MARKER - 47611---N Holdes i ro. Undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt læge, og vis denne etiketten. Tilkald lægehjælp ved utilsigtet indtagelse, og lad lægen vurdere behovet for overvågning og eventuel senere behandling på hospital. Vis lægen etiketten. 4.2 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) MERCALIN RS - 46510---N Tilkald lægehjælp ved utilsigtet indtagelse, og lad lægen vurdere behovet for overvågning og eventuel senere behandling på hospital. Vis lægen etiketten. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Der foreligger ingen oplysninger. 4.3 I samsvar med forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Rå Linolje Utgitt dato: 15.12.15 Side 3 av 8 Hudkontakt: Ingen kjente betydelig virkninger eller kritiske farer Svelging: Ingen kjente betydelig virkninger eller kritiske farer 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendi

Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for

Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: Lappegrej PR-nr.: -Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Bruges til reparation af cykler. Sælges til privat brug Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkdato 14.02.2019 Revidert 13.02.2019 (N) Versjon 2.3 DiveSorb Pro 000090300070_NO_NO Side 2/14 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Dräger Norge AS Nils Hansens Vei 2, N-0667 Oslo Telefon +47 414 02 400, Fax +47 226 43 199 E-Mail info@draeger.co

Kvalitetslæder fra dbramante1928 - ElgigantenUniversalbørste, 29 cm, Medium, Hvid - Vikan Hygiejne Engros

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 19.11.2014 (N) Versjon 2.6 SpaTime Schaum-Ex / Anti-Mousse / Antiespuma / Anti Skum 410669 Side 4/7 Butylgummi (butyl) - 0,7mm materialtykkelse Oyebeskyttelse Vernebriller SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om de grunnleggende fysikalske og. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 24.09.2018 (N) Versjon 11.8 SpaTime Chlor-Granulat / Chlore Microbilles / Klorgranulat 900189 Side 3/10 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle henvisninger Tilsølte, våte klær fjernes straks og på en sikker måte Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 453/2010 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige

 • Dyr som lever i new zealand.
 • Va dagene 2018.
 • Arbeitsagentur aurich jobbörse.
 • Himmeltinden.
 • Atomkrig 2017.
 • Coldplay a sky full of stars.
 • Sobanudler oppskrift.
 • Vanessa mai ich sterb für dich.
 • Lilo and stitch experiments list.
 • Gru airport.
 • Ungdomsaktiviteter oslo.
 • Gladkjøkken hotell norge.
 • Hör mal wer da hämmert stream bs.
 • Volumen prisma.
 • Buwog immobilien kiel.
 • New york times facts.
 • Cummins engine model numbers.
 • Den stora depressionen ne.
 • Skrivebord eik.
 • Flughafen stuttgart ankunft terminal 3.
 • Hund kräks galla på morgonen.
 • Berchtesgaden tyskland kommende aktiviteter.
 • Abs ring.
 • Antrag auf schwerbehinderung dortmund.
 • Goldene drittel regel.
 • Diskothek heilbronn.
 • Ndr fernsehen hugh greene weg 1.
 • Tanzschule z bad krozingen.
 • Fried rice thai.
 • Utemøbler hytte fjell.
 • Vet concept hundefutter kaufen.
 • Parkinson disease first symptoms.
 • Prince 1988.
 • Hvor kaste servise.
 • Barnas turlag tromsø.
 • Ikea godmorgon servantskap.
 • Jennifer rostock instagram.
 • Slutte med sifrol.
 • Hemdener saal bocholt adresse.
 • Wordpress shop.
 • Post malone name generator.