Home

Taushetsplikt i stiftelser

Generelt - Skatteetate

Kapittel 3 Taushetsplikt § 3-1 Hovedregelen om taushetsplikt Generelt § 3-1 første ledd § 3-1 annet ledd I stiftelser skjer det ikke noen eierkontroll i motsetning til i selskaper og en utvidet adgang til å utveksle opplysninger vil muliggjøre et mer effektivt samarbeid i kontrollsammenheng Revisors taushetsplikt gjelder ikke i forhold til Stiftelsestilsynet. Kongen kan gi forskrift om Stiftelsestilsynets organisasjon og virksomhet og om registrering av stiftelser. Det kan kreves gebyr for registrering av stiftelser i Stiftelsesregisteret

Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Lovdat

taushetsplikt er - hvilke rammer de enkelte tjenesteyternes taushetsplikt setter for samarbeidet Formålet er videre å bidra til at tjenesteyterne også har en over-sikt over - andre tjenesteyteres oppgaver, og særlig de - kravene som stilles til alle tjenesteyterne om å samarbeide, og dermed hvilke sammenhenger spørsmålene om taushetsplikt Særlig om taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninger. Alle som jobber i stat og kommune, er bundet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel 3. Taushetsplikten innebærer at vi har en plikt til å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold og enkelte drifts- og forretningsforhold, jf

Hovedregelen er at personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Dette er presisert i både opplæringsloven og i barnehageloven. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det gjelder alle i personalet, til og med personalet som ikke har direkte med barn å gjøre, som f.eks. vaktmester og renholdspersonalet Politiets taushetsplikt: Politiets taushetsplikt er regulert i politiregisterloven kapittel 5 og 6, se spesielt politiregisterloven § 27 . Se også politiregisterforskriften kapittel 58 - politiregisterforskriften § 58-7, som omhandler spesielt opplysninger ifm bekymringssamtaler

Revisors taushetsplikt gjelder ikke i forhold til Stiftelsestilsynet. €€€€€€ Kongen kan gi forskrift om Stiftelsestilsynets organisasjon og virksomhet og om registrering av stiftelser Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov, instruks eller avtale.Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, vil bero på den nærmere bestemmelse eller avtale som fastsetter taushetsplikt TAUSHETSPLIKT: Praktiseringen av taushetsplikten i Stiftelsen KRAFT og de deltakende virksomheter er forankret i taushetsplikten slik den kommer til uttrykk i forvaltningslovens §§13 til 13f, spesialisthelsetjenestelovens §6-1 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1, 1. og 2. ledd

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre (hpl. § 23 nr. 4). Denne bestemmelsen gjelder opplysninger til andre enn nødetater og samarbeidende personell - og kan for eksempel omfatte ansatte i forvaltningen, en annen foresatt, barneverntjeneste, barnehage. Taushetsplikt for helsepersonell omfatter opplysninger om pasient og bruker, både om pasientens eller brukerens fysiske og psykiske helsesituasjon og sykdomsforhold, men også andre personlige forhold slik som slektskap, økonomi, boforhold, familieforhold med videre, som helsepersonell får vite om i egenskap av å være helsepersonell Helsepersonell skal overholde taushetsplikt også i sosiale medier. Råd. Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler. Uttrykk som brukes er bør eller kan, og anbefaler eller foreslår Taushetsplikt er en plikt til å holde visse opplysninger man har fått hemmelige. Personer som gjennom sitt arbeid eller sin stilling får kunnskap om andres personlige, økonomiske eller forretningsmessige forhold, har etter norsk rett som regel taushetsplikt. Av særlig praktisk betydning er taushetsplikten for offentlige tjenestepersoner, prester, advokater, leger, tannleger, farmasøyter. Taushetsplikt og samarbeid Ansatte i skolen kan oppleve at taushetsplikten kan være en utfordring i samarbeidet mellom kolleger og med andre samarbeidspartnere. Et godt samarbeid mellom de ansatte i skolen og alle som jobber med barn og unge, forutsetter at alle har den kunnskapen de trenger om regelverket, blant annet om taushetsplikten

Særlig om taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninge

Lær om taushetspliktPå disse sidene kan du lære om hva taushetsplikt er. Hvem har taushetsplikt, og hva er brudd på taushetsplikten Det som er åpenbar privat virksomhet faller helt utenfor, slik som private organisasjoner og private bedrifter og stiftelser. Offentleglova har to unntaksformer, plikt til unntak av opplysninger beskyttet av lovbestemt taushetsplikt og adgang til unntak i øvrige unntaksbestemmelser i loven. Taushetsplikt behandles nærmere i eget avsnitt. Taushetsplikt etter forvaltningsloven - de fleste unntak etter offentlighetsloven som har grunnlag i lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningslovens §§ 13 til 13f. Partsinnsyn etter forvaltningsloven - forvaltningslovens § 18 er hovedregelen om en persons rett til innsyn i dokumenter som gjelder en selv

Det er i utgangspunktet bare opplysninger som er underlagt taushetsplikt, ikke hele dokumenter, mapper, arkivesker, serier eller arkiv. Men ofte kan det være vanskelig å skille dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, fra dokumenter som er offentlig tilgjengelige Langseth Advokatfirma DA; Haakon VIIs gt. 2, 8. etasje, 0114 Oslo Postboks 1371 Vika Mandag - torsdag: kl. 08:30 - 17:00 Fredag: kl. 08:30 - 15:3 Kapittel 3 Taushetsplikt § 3-1 Hovedregelen om taushetsplikt Generelt § 3-1 første ledd § 3-1 annet ledd § 3-2 Forholdet til retten til innsyn i saksdokumenter § 3-3 Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter mv. Generelt § 3-4 Utlevering av opplysninger til finansinstitusjoner mv

Taushetsplikt og opplysningsplikt - Utdanningsforbunde

I NHOs forslag til styreinstruks står det følgende om taushetsplikt: Styret og ledelsens medlemmer har ubetinget taushetsplikt med hensyn til det som kommer opp på styremøtene, kun med unntak av hva som på styremøtet uttrykkelig anses som beregnet på offentliggjørelse. LO har motsatt syn på saken Meld deg på vårt nyhetsbrev. Epost-adresse: Meld på Les personvernerklærin Gli investitori otterranno un ritorno sugli investimenti del 600% da questi titoli. Non perdere questa opportunità unica nella vita

Taushetsplikt i denne type saker kan også bortfalle dersom foreldre/foresatte samtykker til det Dette gjelder først og fremst aksjeselskap og stiftelser hvor det offentlige har bestemmende. Taushetsplikt faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet, eller som opplysningene angår, samtykker i at de gis til andre. Er vedkommende under 16 år, skal samtykke derimot gis av foreldre eller foresatte

Revisors taushetsplikt etter kommuneloven Kommunaldepartementet har foreslått å begrense revisors taushetsplikt etter ske stiftelser har Stiftelsestilsynet gitt anbefa-linger om de pliktene styret og revisor har i stiftelser med pengeutdelinger som formål om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) I I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser skal § 7 ly-de: Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftelser. Stif-telsestilsynets oppgaver er: a) å føre et stiftelsesregister der alle stiftelser skal være registrert, jf. § 8, b) å føre tilsyn og kontroll med at. Taushetsplikt og hvitvasking - konstruktiv kritikk med feil adressat Assisterende direktør Dag Eriksen svarer her på kritikken mot Tilsynsrådets nye veileder mot hvitvasking. Advokatbevillingen kan ryke, dersom man velger å følge professor Jon Petter Ruis lære, skriver Eriksen i dette innlegget

Taushetsplikt og ansvar - regjeringen

stiftelser. Betegnende for situasjonen var Stiftelseslov-utvalgets mandat, der det eksplisitt ble bedt om vurdering av adgangen til å opprette stiftelser (jf. NOU 1998:7, side 9). Graden av tillit til formålsrealiseringen gjenspeiles i interessen for å etablere nye stiftelser og omfanget av ny grunnkapital som stilles til disposisjon 2.3.10 Taushetsplikt og sikkerhet Alle dokumenter som sendes eller utdeles til styremedlemmer, varamedlemmer, faste observatører og andre, samt all informasjon som disse får, er fortrolig hvis ikke noe annet er vedtatt av styret. Konfidensielle saksdokumenter merkes spesielt Store stiftelser, for eksempel Strømmestiftelsen og Lovisenberg Diakonale Sykehus, har ofte innholdsrike årsrapporter, men dette er langt fra gjengs praksis blant flertallet av norske stiftelser. Bedre synliggjøring av driften i årsrapportene vil være med på å gi større troverdighet utad fordi det gir utenforstående større mulighet for innsyn (forstå det som skjer) 14.5 Er rapporteringspliktiges taushetsplikt etter hvitvaskingsloven § 21 til hinder for at det internt kan formidles informasjon om rapporter om mistenkelige transaksjoner til Økokrim og eventuell dialog med Økokrim til relevante personer hos de

NDL

Habilitering og rehabilitering. Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste? Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten Dokumentasjon på signaturberettiget i stiftelser, legater eller foreninger mangler, jf. tinglysingsloven § 13. - Unntak: Registrert i Brønnøysund. Manglende/delvis manglende vitnebekreftelse jf. tinglysingsloven § 17 og forskriften § 3. - Unntak: Når det er ubetenkelig, jf. forskriften § 3 fjerde ledd Veilederen beskriver særtrekkene ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester og gir eksempler. Utfyllende informasjon om nytt anskaffelsesregelverk vil dere finne p Utvalget foreslår å opprettholde alminnelige regler om taushetsplikt i ny forvaltningslov. Forholdet til yrkesmessig taushetsplikt, herunder advokaters taushetsplikt, er bare i liten grad problematisert. Advokatlovutvalget har i NOU 2015: 3 drøftet advokaters taushetsplikt der det offentlige er klient

Styrets medlemmer har taushetsplikt tilsvarende bestemmelsene i Forvaltningsloven §13. Taushetsplikten gjelder også opplysninger om givere som ønsker anonymitet. §5 Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste myndighet og tar alle avgjørelser, som ikke etter lov eller i henhold til disse vedtekter er lagt til et annet organ Stiftelser er selveiende, det vil si at den selv eier sin formue og hefter for sine forpliktelser, og at den har en selvstendig ledelse som forvalter den. En stiftelse har verken medlemmer eller eiere som i kraft av disse posisjonene kan utøve styringsrett over stiftelsen

Forsvarshemmeligheter, eksamensoppgaver og saker med taushetsplikt i forhold til personvern er unntatt innsyn, av nokså forståelige årsaker. Bare «bør», ikke «skal» Ikke fullt så forståelig er kanskje at interne dokumenter, for eksempel møtereferater, fra offentlig forvaltning også er unntatt innsynsretten 6 Informasjonssikkerhet, taushetsplikt og oppbevaring 7 Overføring av personopplysninger 7.1 Oppbevaring i EØS 7.2 Overføring av personopplysninger som følge av lov 7.3 Vår bruk av databehandlere. 1) Lovgivning og bransjenormer. PKF ReVisjon har offentlig godkjenning fra Finanstilsynet etter revisorloven og regnskapsførerloven har en meget streng taushetsplikt som de overholder for en hver pris. Det er hele systemets natur. Og nettopp derfor denne strukturen er blitt så populær. Til og med politimyndighetene som etterforsker grov kriminalitet har problemer med å få ut opplysninger om selskaper og stiftelser i skatteparadisene. Hvordan skulle journalister klare. taushetsplikt 1. ledd - Hensyn bak reglene om taushetsplikt kan kort sies å være: vern om private interesser og næringsinteresser, og vern om personlige forhold -Opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller medhold av lov, er unntatt fra innsyn -Ikke meirinnsyn her! 2. ledd - selvstendige rettssubjekt ka

Taushetsplikt - helsenorge

Taushetsplikt. Child Africas revisor i Norge ønsker ikke å si noe om hvilke undersøkelser hun har gjort i saken. - Jeg har taushetsplikt, sier revisor Randi Anette Klemsdal i firmaet Total Revisjon DA. Revisors kontroll av stiftelser er svært viktig i vårt kontrollarbeid Lojalitet og taushetsplikt. Vårt arbeid skal reflektere en høy etisk standard samt lojalitet og taushetsplikt overfor våre klienter. Nærhet til våre klienter. Hver klient har en dedikert kontaktperson/team hos oss som følger opp etter ønske og behov. Vi har erfarne medarbeidere og en stabil organisasjon som sikrer kontinuitet på våre. 17.4.1 Taushetsplikt Tradisjonelt er det antatt at det er reglene om taushetsplikt som begrenser myndighetenes adgang til å utlevere opplysninger til uvedkommende. Hovedregelen om skattemyndighetenes taushetsplikt står i skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd Gruppeterapi er behandling av problemer, lidelser eller sykdommer i grupper i motsetning til individuell terapi. Gruppeterapi brukes i dagligtale ofte synonymt med ikke-medikamentell behandling av psykiske problemer og lidelser i grupper (gruppepsykoterapi), men gruppeterapi kan som behandlingsprinsipp også brukes som tillegg til annen behandling for å påvirke forløp av legemlig sykdom som. Fra det tidspunkt man er siktet i en straffesak kan man ha krav på fritt oppnevnt forsvarer. Forsvareren skal gi klienten råd og har taushetsplikt om alt som blir fortalt av klienten. En forsvarers oppgave er videre å ivareta klientens rettssikkerhet på et hvert trinn av saksbehandlingen hos politi, påtalemyndighet og retten

Styrearbeidet - en regeloversikt - Jusstorge

I I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser skal § 7 nytt femte ledd lyde: Stiftelsestilsynet kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente opplysninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig for å løse oppgaver etter stiftelsesloven, arveloven og dekningsloven Stiftelser. Stiftelser er revisjonspliktige uavhengig av størrelse. Vi har lang erfaring med revisjon av stiftelser i Oslo. Advokater. Vi har bred erfaring med revisjon av advokater i Oslo, med et vidt spekter av spesialiteter. Restaurant. Vi har mange forskjellige restauranter i Oslo vi leverer revisjon til Også for for styremedlemmer i politiske partier, kommunestyrer, stiftelser, lag etc, samt medlemmer i valgkomiteéer, valgstyrer og andre som er delaktige i prosesser knyttet til styrearbeid eller har interesse for emnet Sentralbord: 35 01 50 00. All post til og fra kommunen, som ikke er underlagt taushetsplikt, blir publisert i fulltekst på postlisten. Det betyr at du kan finne brevet eller e-posten din omtalt eller sitert i sin helhet i media.Sensitiv informasjon må ikke sendes med epost

Stiftelser og private mm. For alle forvaltningsorganer gjelder reglene i forvaltningslovens om ugildhet, veiledningsplikt, saksbehandlingstid og taushetsplikt. Nedenfor finner dere noen sentrale aktiviteter i søknadsbehandlingen. 1. Sjekk av om formelle krav til søknaden er oppfylt. På Stavanger kommunes hjemmesider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Gjennom stiftelser, stiftelser eller et eksisterende selskap kan individuelt formueseierskap overføres. Disse landene har vedtatt lover som fastsetter strenge taushetsplikt for selskaper og banker. Hvis denne konfidensialiteten brytes, har det alvorlige konsekvenser for den fornærmede parten

Politi eller advokat (prosessfullmektiger) kan søke om fritak fra taushetsplikt for ansatte i skole, barnehage, barnevern, sosialetaten og de som arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven. Fritaket gjelder når vedkommende skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold «KA vil be departementet vurdere om hvorvidt kravet om at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret skal bestå. Dette fordi mange av leietakerne av kirker til julekonserter, som samarbeider med profesjonelle artister og musikere, er organisert som foreninger eller stiftelser Stiftelser. Risikoen ved Oversendelse av opplysninger til Økokrim i god tro medfører ikke brudd på taushetsplikt og gir ikke grunnlag for erstatningsansvar eller straffansvar, med mindre det foreligger grov uaktsomhet, jf. hvitvaskingsloven § 26 fjerde ledd

En mann fra Hønefoss er vartektsfengslet for fire uker, siktet for flere brannstiftelser. Mannen ble pågrepet i april. Han skal ha satt fyr på legevakta i Oslo, boliger på Tyristrand og. 6 TAUSHETSPLIKT . Viken filmsenter anses som et forvaltningsorgan og er derav underlagt lovbestemt taushetsplikt jf. Forvaltningsloven § 13. 7 ETIKK OG HABILITET . Ansatte skal ikke behandle søknader der de etter loven er inhabile eller hvor habiliteten med rimelighet kan trekkes i tvil. Den ansatte har selv ansvar for å vurdere sin habilitet organisasjoner, stiftelser o.l. Arkivmengden fra privat sektor utgjør pr. januar 2010 ca 3500 ønsket innsyn vurderes om forvaltningslovens regler om taushetsplikt kommer til anvendelse på denne typen materiale. I Arkivloven med forskrifter av 4 desember 1992, som ble gjort gjeldende i 1999, er. Offentleglova (lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) er en lov om innsynsrett i virksomheten som drives av forvaltningsorganer i Norge.Loven trådte i kraft den 1. januar 2009. Målformen i loven er nynorsk.. Forarbeidene til loven er NOU 2003: 30, Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 9 (2005-2006

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt - Helsedirektorate

 1. (Selv om dette eksemplet handler om utviklingspolitikk, bør man følge med når stiftelser bidrar med penger til tankesmier. Her er metoden : - Det viktigste for både Civita og Gates er å samle et bredt spekter av eksperter, organisasjoner, praktikere og akademikere i et forsøk på å se på norsk utviklingspolitikk med nye øyne, å skape debatt, og kanskje være med på å forme.
 2. 5.3.2 Unntak fra taushetsplikt for å sikre basal kontakt innen og mellom forvaltningsorganer blir behandlet av ideelle sammenslutninger og stiftelser, se pol §9 annet ledd, siste setning; 4. samtykke fra registrert person til å endre formål for behandling av per
 3. Arbeidsgruppen anbefaler at Landssvikarkivet som hovedregel åpnes for offentlig innsyn i 2015, når det har gått 70 år siden frigjøringen. Materialet har passert grensen for taushetsplikt fastsatt i loven. I 2015 er det 75 år siden Tyskland okkuperte Norge, og det er 70 år siden frigjøringen
 4. Taushetsplikt etter kredittilsynsloven § 7 gjelder ikke overfor Norges Bank, jf. kredittilsynsloven § 7 første ledd tredje punktum. Opplysningsplikter fastsatt i medhold av valutareguleringsloven Opplysningsplikter i medhold av valutareguleringsloven er fastsatt i forskrift 27. juni 1990 nr. 595 om valutaregulering (valutareguleringsforskriften)

Legater og stiftelser . Mange legater og stiftelser gir stipender. Bruk nettet, det er flere nettsider hvor du kan søke etter legater som passer deg. Du kan i søknaden beskrive kostnadene du har som følge av din funksjonsnedsettelse og behovet for tilrettelegging. Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemming Opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt (§13). Her har ikke forvaltningen anledning til å gi fra seg opplysningene. Det er derfor heller ikke anledning til å utvise meroffentlighet. Derimot kan du be om å få dokumentene i anonymisert form, eller at de taushetsbelagte opplysningene tas ut Hvordan ender egentlig offentlige prosjekter opp med milliardsprekk? Hvordan har behandlingen av en omstridt byggetillatelse egentlig foregått? Det får allmennheten ofte ikke vite, fordi myndighetene har lov til å nekte innsyn i interne saksdokumenter Vi innhenter informasjon fra kommunene og fylkeskommunen og andre organer som vi reviderer (kirkelige fellesråd, stiftelser og legater) og fra selskap som kommunene eller fylkeskommunen eier. Utlevering av informasjon. Alle som jobber i Vestfold og Telemark revisjon IKS har taushetsplikt etter forvaltningsloven, jamfør kommuneloven

Taushetsplikt og offentlige anskaffelser Anskaffelser

 1. Depresjon hos barn og unge. Depresjon kan ramme mennesker i alle aldre, også barn og tenåringer. Vanlige symptomer er nedstemthet, irritabilitet, økt søvnbehov og manglende interesse for aktiviteter som barnet eller tenåringen vanligvis liker
 2. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen
 3. Stiftelser og selskaper som er offentlig eiet og ikke driver ordinær kommersiell virksomhet. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller medhold av lov. Dokumenter som er utarbeidet som en del av den interne saksforberedelsen. Anbudsdokumenter fram til valg av leverandør
 4. virksomheter / stiftelser . 2. Taushetsplikt Frivillige medarbeidere underskriver en taushet- erklæring. I engasjementet som frivillig kan man få tilgang til opplysninger som ikke må bli kjent for uvedkommende. Taushetsplikten (etisk og moralsk) er pålagt
 5. 10. Særlig om taushetsplikt. Bestemmelsene om plikt til å unnta opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt er videreført fra gjeldende lov. Det er heller ingen endringer for revisors taushetsplikt. I noen tilfeller er det slik at den som er vernet av taushetsplikten kan samtykke til at opplysningene likevel frigis
 6. nelig
 7. •Taushetsplikt, § 13, - for personlige forhold, - tekniske innretninger, drifts- og forretningsforhold av konkurransemessige betydning, • Gransking, § 15 - opplyse om formål og hjemmel • Adgang til å bruke elektronisk kommunikasjon, § 15 a

taushetsplikt - Store medisinske leksiko

En valgkomité har som oppgave å plukke ut personer i en organisasjon til å sitte i organisasjonens verv og innstille dem på valg. Valget skjer gjennom votering under organisasjonens generalforsamling eller årsmøte, samtidig som en ny valgkomité blir nedsatt.Kriterier og prosedyrer for innstilling og valg er ofte nedfelt i organisasjonens vedtekter Når du skal starte en forening må du velge navn, utarbeide vedtekter og stifte foreningen. Deretter kan foreningen registreres

Innsynsrett i offentlige dokumenter - ny offentlighetslov

 1. Vi er også heldige mottakere av støtte fra fond, stiftelser og andre firmaer. Medarbeidernes idealistiske innsats er en helt vesentlig forutsetning for å eksistere med dagens økonomiske rammer. JURK holder til i Jusshuset i Skippergata 23, sammen med Jussbuss
 2. Samleside for frivillige oppdrag fra over 1300 organisasjoner i hele landet! Finn frivillig oppdrag · Informasjon og tips · Kontakt oss · Finn flere frivillig
 3. KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov
 4. Bokføringspliktig skattyter har under bokettersyn plikt til å legge fram regnskapsbøker og dokumenter som nevnt i nr. 1 a uten hensyn til den taushetsplikt han er pålagt ved lov eller på annen måte
 5. 1. Innledning I dette kapitlet presenteres opplysninger om de sakene ombudsmannens kontor har behandlet i meldingsåret. Kapitlet gir en oversikt over tilgangen på saker i løpet av året, avsluttede saker, uavsluttede saker ved årets slutt, sakenes utfall, samt fordeling av saker geografisk, på forvaltningsorganer og saksområder. Figur 1.1 gir en samlet oversikt over innkomne og.
 6. Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt. Registrer deg her! Ensom i familien. Du må være logget inn for å skrive Dersom moren din er syk, og dette er noe som påvirker det mye, finnes det stiftelser som fokuserer på pårørende,.

Taushetsplikt - Wikipedi

 1. forvaltningsrett offentleglova av 19. mai 2006 nr. 16 (offl) lovens hovedregel: alle har innsyn saksdokument, journaler og liknende til organet. definisjoner
 2. med taushetsplikt,6 eller h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte. Ideelle sammenslutninger og stiftelser7 kan behandle sensitive personopplysninger innenfor rammen av si
 3. Lov om stiftelser, kap. VI. På de vilkår som følger av Lov om stiftelser § 35 og § 36 kan Vestby kommune endre vedtektenes § 3 om stiftelsens grunnkapital og § 7 om antall styremedlemmer og styremedlemmenes funksjonstid. Ved opphør av stiftelsen skal dens midler overføres til Vestby kommune o

Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og

1. Innledning 2. Tilgangen på saker i meldingsåret 3. Sakenes utfall 4. Fordeling av saker ut fra geografi, forvaltningsorgan og saksområder 1. Innledning I dette kapitlet presenteres opplysninger om de sakene ombudsmannens kontor har behandlet i meldingsåret. Kapitlet gir en oversikt over tilgangen på saker i løpet av året, avsluttede saker, uavsluttede saker ved [ Mobbeombudet har taushetsplikt, og det er du som tar kontakt som bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre eller dele informasjon om den. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet. Hvem kan kontakte ombudet Woxholth, Geir (2013). Taushetsplikt og offentlighet i voldgiftsprosessen, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02201-7. s 382 - 40

Taushetsplikt for helsepersonell - Store norske leksiko

 1. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å ta initiativ og å fremme forslag som kan bidra til slike stiftelser. Slike hendvendelser kan rettes til styret@ulfnorge.no for behandling der. Landsmøte. Vi tar sikte på å avholde et landsmøte i løpet av sommeren 2015 med frist til innkallelse i henhold til norske lover
 2. Siden 2007 er maltesiske private stiftelser separate juridiske enheter med fordelene av en tillit. De kan delta i flere aktiviteter uten å delta aktivt i kommersiell virksomhet. For tiden kan stiftelser eie kommersielle eiendommer som eiendommer, skip, intellektuelle eiendommer og aksjer i bedriftene, mens de ikke tar noen aktiv rolle i driften
 3. Hei.Jeg skulle gjerne ha visst hvilke regler som gjelder for innsyn i sperrede folketellinger.André M
 4. Øyane sykehjem er i økonomisk krise. Millionunderskudd over flere år gjør framtiden usikker for både ansatte og pasienter ved den private stiftelsen

Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema) Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet. Gi råd om rettigheter og plikter; Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol. Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrif KomRev NORD IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon i eierkommunene, eierfylkeskommunene, foretak, kirkelige fellesråd, interkommunale selskaper og stiftelser. Vi behandler personopplysninger også i forbindelse med forvaltningsrevisjon og eierskaontroll Innhold Ulike former for dialog (dialogaktiviteter) med markedet. Dialog om anskaffelsesplaner, fremtidige behov og konkrete anskaffelser kan føre til flere og bedre tilbud, kosteffektive anskaffelser, nye idéer og bedre måloppnåelse for virksomheten

 • Video udo lindenberg reeperbahn.
 • Smalt badekar.
 • All night long lyrics.
 • St leonhard villach.
 • Coloring pages for adults.
 • Møbelringen puter.
 • Enkeltemnestudent uib.
 • Pound to euro graph.
 • Nordkapp.
 • Bacalao trines matblogg.
 • Gran turismo sport december update.
 • Fitness winsen luhe.
 • Mäta 45 graders vinkel med tumstock.
 • Caprifolium.
 • Image sizing instagram.
 • Bikinier fra change.
 • The color purple musical.
 • Passage kino preise saarbrücken.
 • Zeroh saft pris.
 • Parvovirus mensch.
 • Kjøttdeig rullade.
 • Når bruker man tåkelys.
 • Hvordan rense skai.
 • Puerto del carmen gamlebyen.
 • Ernie ball pure nickel.
 • Czasowniki modalne niemiecki zdania.
 • Jeg er pinky chords.
 • Folketall nord trøndelag.
 • Ungarn psykologene.
 • Angrefrist bedrift.
 • Mountaincart nesselwängle.
 • Overnasjonale organisasjoner.
 • Time timer app.
 • Bombrikke elbil trondheim.
 • Back to the 90s lyrics.
 • Risikolån innovasjon norge.
 • Wetter rust, deutschland.
 • Gaumenzäpfchen kürzen schmerzen.
 • Riu maspalomas gran canaria.
 • Stortingsvalg 1940.
 • Grupos de whatsapp de memes.