Home

Ungskogpleie kostnad

08704: Ungskogpleie. Areal og kostnad (K) 2010 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Ungskogpleie kan utføres en til tre ganger, normalt når trærne er mellom 1 og 4 meter høye. Antall inngrep er avhengig av hvor fort konkurrerende vegetasjon vokser. Kostnadene ved ungskogpleie bestemmes i stor grad av treantall og trehøyde. Det kan derfor ofte være rimeligere å gjøre to inngrep, enn ett sent inngrep Ungskogpleie - metoder og kostnader ved ulike former for ungskogpleie. Å utføre ungskogpleie som «rydding» er aktuelt i bestand som senere skal tynnes, samt i bestand som er under 2 m høyt. totale kostnad, skattefordel 85 %. Les av i tabellen i forhold ti Skogkultur - ungskogpleie Formålet med ungskogpleie er å ivareta de investeringene som er gjort gjennom etablering av skog og legge grunnlaget for økonomisk bærekraftig skogproduksjon, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. I perioden 2007-2016 ble det utført ungskogpleie på litt under 2,7 millioner dekar STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 % Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen

Ungskogpleie. Ungskogpleie omfatter mekanisk rydding og avstandsregulering utført i ungskog. Det tas ikke ut virke for salg. Etter utført ungskogpleie skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt i bestandet Å stelle ungskogen er viktig for å sikre god produksjon og valgmuligheter i fremtiden. Ungskogpleie omfatter både lauvrydding og avstandsregulering av hovedtreslaget. Ungskogpleien bør finne sted når bestandet er mellom 1 og 5 meter høyt Arealene med markberedning, nyplanting og ungskogpleie var på henholdsvis 88.000 daa, 225.000 daa og 272.000 daa, i forhold til 2018 er det en økning på 17.000 daa for markberedning, 19.000 daa for planting og 32.000 daa for ungskogpleie. Skogkultur 2009-2019: Kostnad. Ungskogpleie går ut på å skaffe de beste trærne rom slik at de kan utvikle seg uten unødig hindringer av andre trær. Fortrinnsvis fjernes trær av dårligere kvalitet. Fremtidstrærne blir satt igjen jevnt fordelt og i et antall tilpasset voksestedet Ungskogpleie Investering i ungskogen lønner seg, det er i ungskogfasen du avgjør hvilken kvalitet bestandet får når det til slutt hogges . Ved ungskogpleie har man søkelys på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst

Standard for ungskogpleie i barskog. Ungskogpleien foretas mens bestandet er mellom 1 og 5 m høyt. Etter pleien skal det så igjen mellom 150 og 250 stammer per dekar. Tiltakene består av lauvrydding og avstandsregulering, eller en kombinasjon av disse. Lauvrydding består i å fjerne lauvtrær som er til hinder for veksten til hovedtreslaget Ungskogpleie er et viktig skogkulturtiltak. De investeringene som foretas skal være faglig, økonomisk og miljømessig forsvarlige. For bruk av skogfond og tilskudd, er det kommunen som godkjenner arbeidet i henhold til forskrifter

Riktig utført ungskogpleie er et meget lønnsomt tiltak. Mulighetene for å søke om kommunalt tilskudd i kombinasjon med bruk av skogfond med skattefordel, gjør det enda mer lønnsomt. Ungskogpleien gir skog med høyere tømmerverdi og lavere driftskostnader ved hogst. Ungskogpleie gjør at veksten hos bartrærne optimaliseres Ungskogpleie: inntil 40% av kostnad og maks 220 kr/dekar. Markberedning: inntil 20% av kostnad og maks 75 kr/dekar. Suppleringsplanting: inntil 20% av kostnad. Tettere planting som klimatiltak: se under. Ungskogpleie - 40 % max 220 kr/dekar. Tilskudd til ungskogpleie gis til tiltak i skog med hogstklasse 2,.

08704: Ungskogpleie

 1. Vi ønsker å gjøre denne kalkulatoren bedre - send dine kommentarer til skogfond@skogkurs.no.Skogfondskalulatoren er utviklet med støtte fra Landbruksdirektoratet. Del denne siden
 2. Ungskogpleie - en garanti for økt avkastning i skogen. Gjennom god planlegging og utførelse vil avstandsregulering og fristilling av ungskogen gi skogen de beste forutsetninger for fremtidig vekst og uttak av virke med høy kvalitet. Mange ser ungskogpleie som en fordyrende kostnad der gevinsten virker fjern og liten
 3. Ungskogpleie øker verdien på skogen din Standard for skogbruket i Hedmark og Oppland Ungskogpleie i barskog består av tiltakene lauvrydding og avstandsregulering, ofte en kombinasjon av begge. Hensikten med tiltaket er størst mulig arealavkastning for deg som skogeier. Lauvrydding: Fjerne konkurrerende vegetasjon, normalt lauvtrær
 4. For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig. Utbetaling av skogfond. Skogeier får utbetalt skogfond ved å fremme krav i Skogfond på nett eller på annen måte sende datert og undertegnet krav til landbrukskontoret
 5. Ungskogpleie er ofte lettest å utføre når det ikke er blad på lauvskogen, slik at oversikten er bedre. For furu kan det være fare for billeangrep etter ungskogpleie, men dersom ungskogpleie utføres før trærne har fått skorpebark, kan arbeidet utføres hele barmarksperioden uten fare for insektskader. I rugeperioden må reirtrær spares

Ungskogpleie Lauvrydding og regulering. G 14 og høyere. Inntil 60 % av kostnaden, og inntil 130 kr/da. Maks godkjent kostnad er 350 kr/da. Ungskogpleie Lauvrydding og regulering: G 11 og lavere. Inntil 50 % av kostnaden, og inntil 100 kr/da. Maks godkjent kostnad er 350 kr/da. Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) G 14 og. Ungskogpleie Skog til og med 15 år: 240 kr/da, maks 80 % av kostnad Skog over 15 år: 185 kr/da, maks 50 % av kostnad Hvorfor gjødsle skog: Granskog binder gjennom fotosyntesen karbon tilsvarende 1,8 tonn CO² i trærnes totale biomasse (greiner, rot, stamme) for hver kubikkmeter stammevirke i tilvekst, noe mindre i furuskog. En bestand på 100 dekar skog med anbefalt gjødsling og som oppnår en gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15 m³ per dekar, binder hvert år karbo Ny standard for ungskogpleie. By. Astri Kløvstad - 29. mai 2017. Så enkelt kan det vises, når og hvordan vi bør utføre ungskogpleien. Kilde: Skogkurs. Ungskogpleien bør utføres når bestandets overhøyde ligger mellom 1 og 5 meter, og da bør det ryddes slik at treantallet som gjenstår er mellom 150 og 250 stammer per dekar

Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering Alle boniteter 185 kr/da og max. 5 % av kostnaden. Maks godkjent kostnad er 500 kr/da. Avstandsregulering Maks godkjent kostnad er 800 i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) G 14 og høyere 400 kr/da og max. 80 % av kostnaden. kr/da. Markberedning Der det er planlagt og (flekking) gjennomført tiltak fo Ungskogpleie. Ungskogpleie omfatter stell av ungskogen etter etableringen (foryngelsesfasen).Ungskogpleie skal både hindre at konkurrerende trær hemmer framtidstrærne, og sikre høg verdi på skogproduksjonen ved å sette igjen framtidstrær av god kvalitet 30 % av godkjent kostnad. I tillegg kjem ca 8 - 10% tilskott frå (nasjonal pott.) Suppleringsplanting i hogstfelt: 40 % av godkjent kostnad. I tillegg kjem 20% tilskott frå (nasjonal pott.) Flaterydding: Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad. Markberedning: Inntil kr. 250 pr. daa, maks 70% av kostnad. Ungskogpleie / avstandsregulerin Ungskogpleie: 60 % av kostnad, maks kr 270/daa i tilskudd: Forhåndsrydding før tynning i hkl. 3: 50 % av kostnad, maks kr 200/daa i tilskudd . Frist for søknad om skogfond og tilskudd til skogkultur er 23. november 2020. Søknaden må inneholde (ved bruk manuelt utfylt skjema) Maks. godkjente kostnad er 8 kr/plante. Minimumskravet til plantetetthet må være oppfylt. Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering: Alle boniteter: 250 kr/daa og maks 60% av kostnaden: Maks godkjente kostnad er 700 kr/daa: Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) G14 og høyere: 400 kr/daa og maks 80% av kostnade

Ungskogpleie - Landbruksdirektorate

Lønnsom ungskogpleie. Med ny vei er det enklere å gjennomføre ungskogpleie og tynning i framtida. I dag er det ved normal bonitet 15 kubikk per dekar. Når kulturskogen kommer for fullt er volumet doblet til 30 kubikkmeter. - Ved ikke å gå inn med nødvendig tiltak i vekstperioden vil anslagsvis hogstvolum i neste runde reduseres med 35. Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering Alle boniteter 220 kr/da og maks 55% av kostnaden Maks godkjent kostnad er 700 kr/da Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) G14 og høyere 400 kr/da og maks 80% av kostnaden Maks godkjent kostnad er 800 kr/da Markberedning Flekking Der det er planlagt og gjennomføre tiltak for naturlig. Den beste investeringen man kan gjøre i skogbruket, innen skogskjøtsel, er ungskogpleie. Likevel: vi er ikke i nærheten av å utføre nok ungskogpleie i norske skoger. Ungskogpleie, gjort på riktig måte, fører til et framtidsbestand med bedre kvalitet, større produksjon og høyere verdi. Samtidig blir driftskostnadene ved hogst lavere

Kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak, slik som ungskogpleie, forhåndsrydding, stammekvisting, gjødsling og grøfterensk. Bygging, ombygging og opprusting av skogsveger. Vedlikehold av skogsbilveger. For vedlikehold med en kostnad som overstiger 4 kr/meter skal dette meldes og godkjennes av kommunen på forhånd. Miljøtiltak Areal (dekar) Prosent Kostnad (1 000 kr) 2018 2017 - 2018 2014 - 2018 2018. Skogplanting 205 793 7,7 30,1 206 369. Ungskogpleie 239 912 -10,9 -11,0 100 377. Markberedning 71 295 14,4 5,2 24 669. Gjødsling 56 484 -38,0 1 031,3 20 203. Kjemisk rydding og ugrasskontroll 2 633 -35,3 -47,1 791. Kilde: Statistisk sentralbyr

Skogkultur - ungskogpleie — Bærekraftig skogbruk i Norg

For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Skogfond kan også dekke forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig. Utbetaling av skogfon Til sammen ble 68 000 dekar skogsmark markberedt i 2013. Det er en økning på 18 000 dekar, eller 35 prosent, fra 2012 Ungskogpleie G 11 og høyere 50% av kostnad Maks kostnad 450 kr/da Planting G 11 og høyere 50% av kostnad Plantekjøp og plantearbeid G/F 8 50% av kostnad Plantekjøp og plantearbeid Markberedning (flekking) 50 % Maks kostnad 450 kr/da Avskjæringsgrøfting, suppleringsgrøfting og grøfterensk 50 % Maks kostnad 20 kr/mete Eget arbeid ungskogpleie: 400 kr/dekar: Eget arbeid markberedning: 300 kr/dekar - I særlige tilfeller kan en høyere kostnad godkjennes for ungskogpleie og markberedning - Stammekvisting og tynning skal forhåndsgodkjennes av kommunen - Sprøyting, ikke tilskudd, men godkjennes utbetaling kr. 300 pr. daa fra skogfon til ungskogpleie mer enn to ganger må forhånds godkjennes av kommunen. 2.1.3 Førstegangstynning (manuell tynning) Det kan gis tilskudd til manuell førstegangstynning på bonitet bedre enn H11. Inntil 60 kr/m3 2.1.4 Markberedning Tilskudd til markberedning kan gis til arealer med bonitet bedre enn H8. Det kan innvilges 50% av kostnad

Skogkurs - kunnskapsskogen - Ungskogpleie-brosjyre om

Det ser ut til at den økonomiske delen av tiltaket er viktig å få fram, både kostnad og nytte. Verdt å merke seg at en tredjedel sier de ikke trenger denne informasjonen. På spørsmålet «På hvilken måte ønsker du å motta informasjon og tilbud om skogbrukstiltak som ungskogpleie?» var det mulig å krysse av for flere, se figur 13 I 2012 ble totalt 147 000 dekar tilplantet, en oppgang på 15 000 dekar fra året før. Samlet ble det plantet om lag 26 millioner skogplanter i fjor

Ungskogpleie - Viken Sko

For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Skogfond kan også dekke en del forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a.. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig. Utbetaling av skogfon Ungskogpleie. ivaretar tidligere investeringer, og i tillegg sikrer man optimal produksjon og valgmuligheter. for fremtiden. Et bestand hvor det er utført nødvendig og riktig ungskogpleie øker. i verdi fordi tilveksten bevisst styres mot de beste trærne og de beste treslagene, slik at disse

For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Skogfond kan også dekke forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a.. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig. Utbetaling av skogfon Ungskogpleie, løvrydding og regulering : Alle boniteter : 220 kr/da og maks 55% av kostnaden : Maks godkjent kostnad er 700 kr/da : Avstandsregulering i selvforynget løv (or, osp, bjørk) G14 og høyere : 400 kr/da og maks 80% av kostnaden : Maks godkjent kostnad er 800 kr/da : Markberedning Flekking: Der det er planlagt å gjennomføre tilta Total kostnad ungskogpleie (faktura) Trukket skogavgift ved tømmersalg. Inntektsført skogavgift (40 %) Inntekter. 400 kr. Utgifter. 1 000 kr. 1 000 kr. Sum 400 kr 2 000 kr. Netto utgiftsføring. 1600 kr. Skogavgiftsordningen fører til at skogeieren får utgiftsført i alt. 1 600 kr og unngår dermed skatt på dette beløpet. Dett ALLMA har en årlig kostnad som er avhengig av hvor stort produktivt skogareal du har. For 500 dekar betaler du en årlig abonnementspris på kr. 575,-. Tilsvarende er dette beløpet kr. 750,- pr år for 1000 dekar, kr. 1000,- for 2000 dekar, kr. 1750,- for 5000 dekar osv. Abonnementet kan dekkes med skogfond aktiv ungskogpleie avtar tynningsbehovet spesielt i gran. Det er derfor beklagelig at det er en nedgang i areal som er avstandsregulert, saerlig når det er så gode rammebetingelser. Det er utfØrt markberedning på 661 dekar til en kostnad av 204.255 kroner. Det er en oppgang på hele 451 dekar fra 2016

Kostnad Kr/da Diskontert inntektskrav for lønnsomhetsberegningen. Forventet antall trær/da av hovedtreslag etter ungskogpleie. Forutsettes jevnt fordelt over feltet. Forventet produksjon med ungskogpleie % Angis i % av produksjonstabell Forventet produksjon uten ungskogpleie Angis i % av produksjonstabell. Forventet forlenget omløpstid uten. Et stort oppslag av lauv vil øke behovet for rydding og ungskogpleie, og dermed ha betydning for økonomien i foryngelseskjeden. Men riktig markberedning kan gi kulturplantene et såpass solid forsprang at lauvoppslaget ikke betyr så mye, og det er også studier som viser mindre lauvoppslag etter markberedning

Ungskogpleie – eget arbeid og bruk av skogfondsmidlene

Ungskogpleie - Nibi

• Ungskogpleie utføres i hovedsak i hogstklasse 2. Ved planer om ungskogpleie i tidlig hogstklasse 3, ta kontakt med kommunen for vurdering i hvert enkelt tilfelle. • Midlene prioriteres i følgende rekkefølge: 1. Planting og suppleringsplanting 2. Ungskogpleie 3. Andre tiltak • Saker med høy prioritering blir behandlet fortløpende Skogeier: Gårds- og bruksnr.: Adresse: E-post: Telefon: Dato: Til Holmestrand kommune Postmottak@holmestrand.kommune.no REGNINGSBLANKETT TIL BRUK VED DEKNING AV EGET ARBEI Ungskogpleie er et kostnadstiltak satt i kr pr. daa. Kostnadstaket fastsettes hvert år, samtidig som tilskuddssatsene bestemmes. Manuell 1-gangs tynning For manuell 1-gangs tynning kreves en forhåndsgodkjent søknad. Tilskuddssatser for de ulike tiltakene: Planting: 40% av kostnad inntil 6,1kr/plante Kostnad: Fylles ut ved skogeieres eget arbeid. Er tjenesten kjøpt skal kopi av faktura vedlegges. Grøfting: Fyll ut antall meter grøftet, og hvor mange daa grøftingen drenerer. Gjødsling: Antall kg gjødsel, type gjødsel og måten gjødslingen er utført på føres under merknader. Vegarbeid: Ta med vegklasse, meter veg, kostnad og navnet. ungskogpleie og mente at behovet var større enn aktiviteten per dags dato. De gunstige fond - og tilskuddsordningene og den dokumenterte positive effekten skjøtselstiltaket har på ungskogen, gjorde problemet interessant. Dermed var grunnlaget lagt

- Det verste man kan gjøre er å ikke gjennomføre ungskogpleie i det hele tatt, uttalte faghjelp Olav Songedal under en fagsamling om ungskogpleie på Flaten mandag Det er viktig å øke ungskogpleie-aktiviteten i Norge, men vi vet lite om årsakene til at såpass mange skogeiere ikke utfører ungskogpleie. Denne situasjonen gjelder også fo Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det, ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger, blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket. Samtidig blir miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretatt og utviklet Ungskogpleie Alle boniteter 200 kr/daa 50 % av kostnadene Max godkjent kostnad er kr 800,- pr daa Planting Alle boniteter 1,25 kr/plante 22 % av kostnadene Max godkjent kostnad er kr 8,- pr plante Supplering Alle boniteter 1,00 kr/ plante 22 % av kostnadene Max godkjent kostnad er kr 9,- pr plant

Skogkultur - Landbruksdirektorate

For å bedre spire- og etableringsbetingelsene til småplanter er det lurt å omarbeide mineraljorda i liten eller stor grad. Denne omarbeidingen kalles markberedning - Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie - Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser - Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser I tilfeller der veien er skadet av plutselig hendelse som flom eller ras kan høyere kostnad enn 4 kr/løpemeter dekkes av skogfond uten forhåndsgodkjenning Ikke siden 2001 har det blitt plantet mer skog enn i 2015. Totalt ble 172 000 dekar tilplantet dette året, en oppgang på 14 000 dekar fra 2014. Samlet ble det plantet 30,9 millioner skogplanter i fjor

Ungskogpleie AT Skog S

Ungskogpleie, mek. Ungskogpleie, Markberedning Grøfting, fastmark da m Grøfting, myr da m Gjødsling (Oppgi kg, type og spredemetode) Annet arbeid: * Planter og plantearbeid kan omfatte moms for de skogeierne som ikke er registrert. VEGARBEID Veg-klasse Meter (m) Kostnad (kr) Vegnav Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt ut forslag til forskrift for den ekstraordinære tiltakspakken for skogbruksnæringa. Det foreslås tilskudd til helmekanisert tynning, helmekaniserte drifter med høy driftskostnad og taubanedrifter. Her er utdrag fra forslaget som er sendt på høring, fristen for høringsuttalelser er 2. juni Tiltak: Kostnad Utbetales ANTALL AREAL KID: Skogeier (1822.58.11632) Underkoder Kommentar Søknad (Altinn): 27.04.2020 LARS OPSAL 25/2020 3411 Søknad levert av: 04126638nnn Gards- og bruksnr.: 26/7 Søker har oppgitt at han ønsker tilskudd til tiltak som er berettiget til dette. 133 UNGSKOGPLEIE 18€000,00 18€000,00 0 59 4-4-_-_-2-

Ungskogpleie - Allsko

Ungskogpleie 2018 Kommune Mekanisk, dekar Kjemisk , dekar Sum dekar Kostnad Risør 390 0 390 152 705 Grimstad 850 0 850 320 208 Arendal 1 102 44 1 146 597 490 Gjerstad 980 37 1 017 386 755 Vegårshei 2 631 0 2 631 1 055 735 Tvedestrand 638 35 673 306 458 Froland 2 385 0 2 385 962 655. Ungskogpleie. G 11 og høyere. 50% av kostnad. Maks kostnad 450 kr/da. Planting. G 11 og høyere. 50% av kostnad. Plantekjøp og plantearbeid . G/F 8. 50% av kostnad. Plantekjøp og plantearbeid. Markberedning (flekking) 50 %. Maks kostnad 450 kr/da. Avskjæringsgrøfting, suppleringsgrøfting og grøfterensk . 50 %. Maks kostnad 20 kr/meter. Kostnad (kr/daa) 946 Skattefordel 85 % Spart skatt (kr/daa) 490 626 784 Sum egenandel (kr/daa) 456 320 162 Egenandel (%) 48,2 33,8 17,1 I tabell 1 kan du lese av hvor mye de reelle kostnadene blir ved forskjellig marginalskattesats Hva er ungskogpleie Author: Ander Tilskuddssatser Næring- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Kristiansand 2020 Tiltak: Kode: *Tilskuddssats: Merknad: Ungskogpleie 133 30 % Planting/plantekjøp 120 30 % Både plantekjøp og planting Markberedning 101 30 % Suppleringsplanting 130 30 % Både plantkjøp og planting *Av godkjent kostnad Klimamidler Ungskogpleie, kun bonitet > H40=8 300,- per time for mann m/motorsag for eget arbeid, 250,- u/motorsag Kostnader over kr 700 per dekar reduseres til kr 700 som grunnlag for utbetaling av skogfond og tilskudd Kr 300 pr. dekar (maks 60 % av godkjent kostnad). 800 daa á 250,- = 200.000 101 § 4 Markberedning Kr 500,- per daa Kr 250 pr. deka

Ungskogpleie - 35% av kostnad. Første gangs tynning - inntil kr 300,- pr daa ved underskudd. Målgruppe. Skogeiere. Kriterium/vilkår. Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til Nedgang i ungskogpleie. I alt ble det utført ungskogpleie på 264 000 dekar i 2013, det vil si en nedgang på 33 000 dekar. Av annet skogkulturarbeid ble 12 100 dekar skog gjødslet. Det er om lag 3 600 dekar mer enn året før. Økte investeringer i skoge

Ny standard for ungskogpleie i barskog - Norges

Ny kalkulator regner kostnader på skogsdrift. Publisert 14. oktober 2019 av Jørn Søderholm • Sist endret 15. oktober 2019 Tagger: entreprenør, økonomi, skog Hva koster en skogsdrift egentlig? En ny kalkulator skal gjøre det enklere for alle involverte å beregne konkrete kostnader ved en drift, uansett hvor i landet den er Omlegging fra flatehogst til lukka hogst, for eksempel gjennom riktig type ungskogpleie, kan imidlertid ha en kostnad for skogeier. Her kan og må staten opprette tilskudd som gjør dette lønnsomt. Krisepakketiltak er som skapt for å få fart på en slik omlegging Ungskogpleie er et samlebegrep for tiltak som gjøres i etablert skog, men før trærne har vokst seg store nok til å gi nyttbart virke. Utført ungskogpleie vil også være gunstig med tanke på stabiliteten til trærne, siden deres motstandskraft mot vind- og snøbrekkskader i stor grad formes mens de fortsatt er unge Totalt ble 158 000 dekar tilplantet i 2014. Det er en oppgang på 11 000 dekar fra året før. Samlet ble det plantet 28,6 millioner skogsplanter i fjor Det kan gis tilskudd til ungskogpleie med tilskuddssats av brutto kostnad eks mva. Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Alle søknader om tilskudd innen skogbruk skal sendes til landbrukskontoret etter at. Disse retningslinjer har som formål å stimulere til økt kvalitetsproduksjon i produksjonsskog

Ungskogpleie - eget arbeid og bruk av skogfondsmidlene

Ungskogpleie (kode 133) - maks. kostnad pr. dekar (eks. mva.) kr 680,- Dokumenteres med kopi av faktura, eller timeliste for eget arbeid som godtgjøres med kr 340,- pr time. Tildeling av NMSK-tilskudd til ungskogpleie kan godkjennes i bestand i hogstklasse 1 og 2. (Hogstklasse beskriver et bestands utviklingstrinn basert på alder og bonitet) Ungskogpleie 300 kr/daa maks 50% av kostnaden Grøfting; Nygrøfting (ikkje på myr- og sumog). Suppleringsgrøfting på tidlegare grøfta areal, grøfte og bekkerensking (gjeld ikkje grøfter i samband med veg) 30 % av kostnad, maks 20 kr/mete Ungskogpleie nedprioriteres altfor ofte Viken Skog er den største skogbruksaktøren i Nes, med to skogbruksledere og en markedsandel på hogst på 65% (i 2018).-Som en stor aktør må vi være vårt ansvar bevisst og ha stort fokus på fremtidsskogen Det kan gis tilskudd til ungskogpleie med tilskuddssats 40 % av brutto kostnad eks mva. Med ungskogpleie som omfattes av ordningen menes avstandsregulering og rydding i ungskog, fristilling/ grasrydding i plantefelt. Det vil ikke ytes NMSK-tilskudd til andre skogkulturtiltak i 2018; For øvrig gjelder følgende retningslinjer for tilskudd

Ungskogpleie G11 og høyere Inntil 60 % av kostnaden, og inntil 250 kr/daa Maks godkjent kostnad er 450 kr/da. kr Planting Inntil 25 % av kostnaden, maks. 1,50 kr pr plante, og maks 300 kr pr dekar Maks godkjent kostnad er 6,20 pr plante Råtebehandling v/tynning Inntil 3030.09.% av kostnad. Maks. godkjent kostnad kr 15/m3. 100/ motormanuel Ungskogpleie (131) lauvrydding og regulering Alle 250 kr/da, men maks 60 % av kostnaden Max. godkjent kostnad 1000 kr/da. Markberedning (101) Alle 250 kr/da, men maks 50 % av kostnaden Maks godkjent kostnad 750 kr./da. Førstegangstynning Alle 100 kr/m³ Manuell tynning. Min. uttak 2m³/da. 3. Faglige vilkår for tilskudd til skogkultu Suppleringsplanting 30 % av kostnad, maks 2 kr pr utsatt plante. Ungskogpleie 40 % av kostnader, maks 200 kr pr da. Miljøtiltak Se kommunale retningslinjer. Kommunale retningslinjer NMSK 2020. Kontrollplan for Inderø For å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av Covid-19 og bidra til å opprettholde hogstaktivitet i 2020, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig forskrift på begrenset høring Markberedning 101 30 % Maks. kostnad pr. dekar kr. 650,- Plantekjøp 110 25 % Nyplanting 120 25 % Eget arbeid (skogeier) kr. 4,- pr. plante. Suppleringsplanting 130 25 % Eget arbeid (skogeier) kr. 4,50 pr. plante. Ungskogpleie 133 35 % Eget arbeid (skogeier) kr. 350,- pr. time. Maks. kostnad pr. dekar kr. 700,- Det kan årlig. Ungskogpleie er viktig. Gjør en innsats i plantefeltet ditt, og du kan vinne ryddesag

 • C/o adresse eksempel.
 • Corsodyl tannkjøttbetennelse.
 • Hvor vokser kantareller.
 • Allergi mot chili.
 • Presseskriv eksempel.
 • Stahl brandenburg.
 • Tobakksplante lovlig i norge.
 • Pokedex alphabetisch.
 • Leif erikson vs columbus.
 • Russisk norsk.
 • Min kamp tredje bok.
 • Tuna steak.
 • Babysvømming nadderudhallen.
 • Patti smith siblings.
 • Urinlekkasje om natten.
 • Mg 34 caliber.
 • How do they talk in wales.
 • Norwegian wifi thailand.
 • Overvik skole.
 • Milky way sjokolade.
 • Mausefalle innsbruck öffnungszeiten.
 • E bike verleih scheffau.
 • Cwd nordfjella.
 • Was ist eigentlich typisch deutsch.
 • Bombrikke elbil trondheim.
 • Westie welpen tierheim.
 • Agile utvikling.
 • Trauben melasse wirkung.
 • Allentown billy joel.
 • Außenalster hamburg.
 • Wetter rust, deutschland.
 • Bayreuth journal anzeigen.
 • Surf camps.
 • Beziehung mit einem gehörlosen.
 • Friktionskoefficient gummi asfalt.
 • Anne lindboe skilt.
 • Schwarzwald berge karte.
 • Tips restaurant riga.
 • Matilda lydbok gratis.
 • Tine acke fotografin.